Atrium Ljungberg AB

Atrium Ljungberg är ett fastighetsbolag som fokuserar på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter och verksamheten är koncentrerad till starka delmarknader i Stockholm, Uppsala och Malmö. Ambitionen är att utveckla områden till helhetsmiljöer där handel och kontorsarbetsplatser kombineras med boende och olika service- och samhällsfunktioner.

Med sin tydliga inriktning mot handelsfastigheter intar Atrium Ljungberg en särställning bland de svenska börsnoterade fastighetsbolagen. Drygt hälften av bolagets hyresintäkter kommer från butiker och Atrium Ljungberg äger fyra av landets femton största köpcentrum.

Det största är Sickla köpcentrum som Atrium Ljungberg på egen hand sedan 1997 utvecklat till en av Sveriges största handelsplatser med butiker, kontor och serviceinrättningar. I Stockholmsområdet äger bolaget även kända fastigheter som PUB och Glashuset vid Slussen. Andra stora handelsplatser är Gränby i Uppsala, Mobilia i Malmö och Farsta Centrum utanför Stockholm.

Atrium Ljungberg har ett långsiktigt ägarperspektiv. Nära, långsiktiga och personliga relationer genomsyrar hela företaget och en platt organisation med korta beslutsvägar och tydliga mandat är en av bolagets framgångsfaktorer. Atrium Ljungbergs affärsmodell bygger på att ha egen personal genom hela processen; från förvärv, idéarbete och konceptutveckling till projektering, byggnation, uthyrning och en aktiv kundnära förvaltning.

Atrium Ljungberg är börsnoterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1994. Konsumentföreningen Stockholm, familjen Holmström och familjen Ljungberg är huvudägare.

Affärsidé
Genom långsiktigt ägande, utveckling och förvaltning erbjuda kunderna attraktiva handels-, kontors- och helhetsmiljöer på starka delmarknader.

Med egen kompetens och helhetsperspektiv addera ett mervärde för kunderna och samarbetspartners och skapar värdetillväxt i bolaget.

Vision
Att skapa levande mötesplatser för människor, handel och affärer och inte bara bygga hus!

Ambitionen är att vara det fastighetsbolag i Sverige som leder utvecklingen inom detta område och som bäst tar hand om sina kunder och fastigheter.

Historia
Atrium Ljungberg bildades i oktober 2006 genom ett samgående mellan LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter. De båda sammanslagna bolagen har var för sig en lång och gedigen historia.

LjungbergGruppen har sitt ursprung i den bygg- och fastighetsrörelse som byggmästare Tage Ljungberg startade 1946 och börsnoterade 1994.

Bolagets största ägare var familjen Ljungberg och familjen Holmström.

LjungbergGruppens inriktning var att förvärva utvecklingsbara fastigheter och driva projekt från idéstadiet genom utveckling, byggnation och uthyrning till ett långsiktigt ägande.

Atrium Fastigheter: Konsumentföreningen Stockholm, Konsumentkooperationens pensionsstiftelse och Konsumentkooperationens pensionskassa samlade 1999 sina gemensamma fastigheter i bolaget Atrium Fastigheter.

Atrium Fastigheter var ett av de ledande bolagen inom handelsfastigheter i Sverige med djup kunskap inom förvaltning av framför allt detaljhandelsfastigheter.

Samgåendet mellan Ljungberg Gruppen och Atrium Fastigheter skapade ett fastighetsbolag med en stark fastighetsportfölj och en unik mix av kunnande inom handel och projektutveckling.

Några intressanta årtal i Atrium Ljungbergs historia:
1916 - Konsumentföreningen Stockholm började med fastighetsverksamhet
1946 - Tage Ljungberg startade bygg- och fastighetsrörelse
1989 - Konsumentföreningen Stockholms fastigheter bolagiserades i Fastighets AB Brogatan
1994 - LjungbergGruppen börsnoterades
1997 - LjungbergGruppen förvärvade stort fastighetsbestånd i Sickla av Atlas Copco
1999 - Atrium Fastigheter AB bildades
2006 - LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter fusionerades - Atrium Ljungberg bildades som ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter.

Kontaktpersoner
Lokaler