“Smidiga processer är A och O”

24 september 2020

Med sitt strategiska läge är Bohuslän ett perfekt läge för etablering. Här har man nära till flera storstadsregioner. – Vi ligger där kraftfältet runt Oslo möter kraftfältet runt Göteborg och det känns och märks av på flera sätt, säger Ann Palmnäs på Position Väst.

Intervju med Ann Palmnäs, Verksamhetsledare för Position Väst Företagsetableringskontor


Vilka fördelar finns det med regionen?

– Ett flertal branscher etablerar sig och expanderar sin verksamhet i Bohuslän. De lyfter fram styrkor såsom det logistiskt fördelaktiga läget i Göteborg-Oslokorridoren, E6 och flera djuphamnar samt den marina och maritima forskningen inom forskningsinstitut såsom Kristineberg och Tjärnö. I Bohuslän, liksom i Dalsland, finns gott om skogsråvara vilket attraherar bolag inom skogs- och träbranschen som är i stark tillväxt tack vare kompetensen om trä som material för byggnation, bränsle och textilier. Alla kommuner i Fyrbodal, där Bohuslän ingår, har ett gemensamt företagsetableringskontor, Position Väst, för att underlätta företags etableringsprocesser vilket gör att processerna blir smidiga.


Hur ser näringslivet ut i regionen?

– Vi har ett varierat näringsliv med små och större industrier med bland annat marina råvaror liksom träråvara som bas, besöksnäring och handel. De kulturella och konstnärliga företagen är många och relativt små. Gränshandel och besöksnäring är i en omställningsfas efter att flera bolag har drabbats hårt av coronapandemin och omfattande insatser pågår för att stötta de drabbade bolagen och de anställda. För några verksamheter vände dock en dyster vår till en väldigt stark sommar. Här finns också tredjepartslogistikanläggningar och tjänsteföretag med expertis inom affärer över EU-gräns, såsom tull- och momsfrågor, som byggts upp genom att EU:s yttre gräns går mellan Sverige och Norge.


Hur jobbar ni för att utveckla näringslivet och få fler företag att etablera sig i regionen?

– Väl utbyggd samverkan mellan kommunerna i hela Fyrbodalsregionen, där Bohuslän ingår, liksom med det befintliga näringslivet, utbildningsanordnare och innovationssystemet. Varje kommun jobbar också nära sitt lokala näringsliv exempelvis med lotsgrupper för att underlätta bygglovsprocesser, med företagsbesök, frukostmöten och annat. Det gemensamma företagsetableringskontoret Position Väst arbetar för att underlätta företagsetableringar och investeringar i hela området. Smidiga processer är a och o för företag som söker rätt plats för sin etablering och tillväxt, liksom ett personligt bemötande och bra uppställ från både politiker och tjänstemän. Position Västkontoret arbetar också proaktivt med marknadsföring, kontakter med etableringskonsulter och företag både i och utanför Sverige. Position Väst är regional partner till Business Sweden, Sveriges export- och investeringsfrämjande aktör med stor erfarenhet av inte minst stora internationella investeringar i Sverige.


Vad finns det för lediga lokaler och ledig mark i regionen just nu?

– Kommunerna arbetar aktivt med markförsörjningsplaner. Genom Position Västs samarbete med Lokalguiden kan företag hitta lämpliga lokaler och kontakter och det finns också en hel del information på kommunernas egna hemsidor. Det går också bra att kontakta det gemensamma företagsetableringskontoret Position Väst som kan gå ut med en förfrågan om mark och lokaler till flera av kommunerna, för att underlätta processen för företaget.


Många regioner upplever just frågan om ledig mark som svår, hur ser det ut hos er?

– Några av kommunerna har liknande utmaningar, inte minst beroende på begränsade markresurser i vissa områden, men man arbetar intensivt med frågan och har ett gott samarbeta med privata markägare. Andra har god tillgång på mark i bra lägen med ständig målsättning att finna så etableringsklara ytor som möjligt. Många av dessa ytor är bergrika, vilket kan kräva sprängning men de ger å andra sidan stabil yta att bygga på.


Vad händer i regionen just och vilka projekt/etableringar är på gång framöver?

– Ett flertal projekt och etableringar pågår inom olika branscher. De går inte att tala om nu, men kommer att offentliggöras av bolagen. Det absolut största etableringsprojektet som pågår nu presenterades i mars 2020. Det är norska Quality Salmons planerade landbaserade laxodling vid Kungshamn i Sotenäs kommun. Cirka 20 miljarder kronor kommer att investeras i en cirkulär industripark för hantering av hela odlingskedjan med recirkulerande vatten, utan utsläpp eller annan påverkan på havet. Den blir Europas största fiskodling med en produktion på 100 000 ton lax per år och Europas största solcellsanläggning, som Vattenfall kommer att bygga och drifta. Om investeringarna blir verklighet, vilket beror på miljötillstånd och liknande, byggs en ny basindustri för Sverige upp i Bohuslän och flera tusen arbetstillfällen skapas både i industriparken, i en ny stor logistikanläggning i Munkedal, samt i andra följdverksamheter såsom forskning och utveckling, verkstäder, besökscentrum med mera runt om i hela regionen. Det kommer givetvis även att kräva nya bostäder, skolor, hotell och så vidare.


Vi ska dra nytta av det unika läget i Skandinaviens befolkningsmässiga tyngdpunkt.


Vad behövs för att regionen ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt?

– Fortsatt nära samverkan och förståelse mellan det offentliga, utbildningsaktörerna och näringslivet är grunden för utvecklingen. Fortsatt utveckling av infrastrukturen såsom utbyggnad av det mindre vägnätet, liksom naturligtvis av järnvägen mellan Oslo och Göteborg. Vi ska dra nytta av det unika läget i Skandinaviens befolkningsmässiga tyngdpunkt och som närmaste granne med ett av världens rikaste länder, våra systrar och bröder i Norge som vi har mycket goda relationer med sedan urminnes tider. Beslutsprocesser inom kommunerna har medvetet och enträget förbättrats och man verkar för att även processerna för tillståndsfrågor som kräver beslut på regional och nationell nivå ska kortas väsentligt. Detta gäl ler för tillståndsprocesser i allmänhet och för den planerade enorma fiskodlingsinvesteringen i synnerhet.


Hur står ni er i “konkurrensen” gentemot andra regioner?

– Generellt sett kan man säga att flera av kommunerna är små landsbygdskommuner som ibland kan hamna i medieskugga bakom större kommuner. Därför är det ännu viktigare med snabba processer, ständig utveckling av företagsklimat och dialog med företagen samt gemensamma proaktiva insatser för att underlätta företagsetableringar och synliggöra vår region. Mer specifikt, när det gäller branscher där vi är starka såsom inom marint, trä, besöksnäring, handel och logistik, är synligheten mycket tydligare och vi är rätt så välkända i rätt kretsar. Vi står oss gott i konkurrensen!


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.