Uppsala blir 5-kärnigt

12 december 2017

I december 2016 antog Uppsala kommun en ny översiktsplan, som en ram för hur kommunen ska växa fram till 2050. Förutom högt ställda mål för hur många arbetsplatser och bostäder som ska skapas varje år, ska Uppsala stad enligt planen bygga på fem stadsnoder sammanlänkade med en snabb kollektivtrafik.

2760869e-08af-4578-a331-b5bed692e3dc.jpg
Bild: Uppsala kommun

Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt. I staden, på landsbygden och i tät-orterna. Denna plan ska inte bara vara en ram och ett stöd för Uppsala kommun när beslut ska fattas om bostäder, arbetsplatser och infrastruktur, utan även för andra myndigheter samt exempelvis byggföretag.

– Uppsala har en stark utveckling just nu. Och faktorer som vår stora befolkningsökning, tillgång till en stor och växande arbetsmarknad och det faktum att vi är en universitets- och kunskapsstad ger oss mycket bra förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling, säger Katarina Fehler, projektledare, Uppsala kommun. Befolkning och antalet arbetsplatser ökar nu i snabb takt. Översiktsplanen möjliggör att Uppsala kommun år 2050 kan ha 350 000 invånare, dvs 135 000 fler än idag. För att möta de nya behov som då uppstår behövs 3 000 nya bostäder och 2 000 nya arbetstillfällen per år.

– Till år 2050 siktar Uppsala på att rymma ca 70 000 fler arbetsplatser än idag, varav minst hälften inom kunskapsintensiva branscher. Vilket ställer stora krav på att kommunen är fortsatt attraktiv för företag att etablera sig och expandera i. 

Närhet är nyckeln

Fokus på närhet går som en röd tråd genom översiktsplanen. Här innefattas närhet till arbetstillfällen, service, vatten, grönska och andra människor.

– Att vi har nära till mycket är en av Uppsalas styrkor. Det gäller både i det lokala, regionala och i det internationella perspektivet. Inte minst närheten till Stockholm och Arlanda har stor betydelse för oss. Nu ska vi jobba vidare på att skapa ännu mer närhet till allt man behöver i vardagslivet samt till en stor arbetsmarknad. En viktig del i detta är den satsning som nu ska göras inom en fyrakilometersradie med Resecentrum som utgångspunkt.

5-kärnig stad

– Förutom i innerstaden ska bostäder, verksamheter och service koncentreras i ytterligare fyra noder och vissa stråk. Dessa stadsnoder är Gränby, Gottsunda tillsammans med Ultuna samt Bergsbrunna och Börjetull. Dessa fyra stadsnoder kopplas samman med snabba kollektivtrafiklänkar. Två nya tågstationer, Bergsbrunna och på längre sikt Börjetull, kan avlasta Resecentrum, berättar Katarina Fehler. Parallellt med översiktsplanen har kommunen arbetat med att ta fram en innerstadsstrategi.

– Innerstaden har verkligen en nyckelfunktion i Uppsalas utveckling och attraktivitet, och det är därför viktigt att ha en strategi för hur den kan bli större och mer levande. Innerstadsstrategin lyfter fram vikten av en stad där människor kan mötas och som präglas av en blandning av bostäder, arbetsplatser, kultur, handel och ett rikt restaurang- och caféutbud. Samtidigt ska kollektivtrafiken få tydligare prioriterade stråk och knutpunkter.

– Just nu händer det mycket kring Resecentrum, där bland annat kontorshuset Juvelen ska byggas, och i Främre Boländerna där vi har stora möjligheter att bygga verksamhetslokaler och inte minst göra plats för stationsnära kontorsetableringar, avslutar Katarina Fehler.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.