Snabbare detaljplaner i Norrtälje

7 januari 2020

Nu startar kommunen ett nytt arbetssätt där exploatörer får ett större ansvar för att själva driva detaljplaner på mark de äger, medan kommunen fokuserar på de moment i processen som innebär myndighetsutövning.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

– Genom att vi inför exploatörsdriven planprocess kan vi möta den efterfrågan som idag finns från privata markägare och företag i kommunen som vill bygga på sin egen mark. Vi som kommun ska vara en möjliggörare för dem som vill bygga hos oss och på det här sättet kan fler planer tas fram snabbare, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Exploatörsdriven detaljplan, även kallad byggherredriven planprocess, är en långtgående och strukturerad samverkan mellan Norrtälje kommun och markägare som vill planera och bygga på sin egen mark. Pilotprojekt för Norrtälje kommuns exploatörsdrivna detaljplaner blir en plan i Rimbo där Rex arkitektbyrå projekterar för 70-100 bostäder i flerbostadshus, parhus och radhus, och med Vardag arkitekter som ansvarig för framtagandet av detaljplanehandlingarna.

– Vi ser det här som ett bra sätt att både kunna hjälpa kommunens fastighetsägare att utveckla nya projekt och samtidigt avlasta kommunens planarkitekter. Det blir ett mer effektivt sätt att möjliggöra nya efterlängtade och vackra byggnader i kommunen. Projektägaren har ett direktare inflytande över planprocessen och kommunen kan fokusera på myndighetsrollen, säger Olle Rex, vd och ägare av Rex arkitektbyrå.

Även med exploatörsdriven planprocess har förstås Norrtälje kommun fortfarande det formella myndighetsansvaret för en kvalitetssäker planprocess. Kommunen fattar politiska beslut och sköter juridiska avstämningar som slutgranskning och antagande, och säkerställer att berörda invånare kan ta del av exploatörernas handlingar och lämna synpunkter. Men genom att delegera stora delar av ansvaret och ekonomin för detaljplaner till exploatörerna vill kommunen utmana dem att förbättra och effektivisera processen.

En av kommunens planarkitekter kommer fortfarande vara delaktig och ansvarar för att säkerställa att planförslaget uppfyller lagkraven, att de kommunala behoven uppfylls och att planförslaget med utredningar utgör ett gott underlag för den demokratiska processen inklusive politiska beslut.

– Genom det här arbetssättet tar vi på ett effektivt sätt ta tillvara både exploatörens och de kommunala projektdeltagandes kunskap, kompetens och resurser. På det sättet kan vi förkorta ledtiden från projektidé till att färdiga byggnader kan tas i anspråk, säger Helena Purmonen, planchef Norrtälje kommun.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.