Nytt verksamhetsområde i Uppsala

13 november 2018

Planen möjliggör ett verksamhetsområde och företagspark i ett geografiskt bra läge utmed E4 vid infarten till Storvreta. Samtidigt skyddas kulturmiljö- och naturområden.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

I och med omvandlingar av flera verksamhetsområden i närheten av Uppsala stad till bostads- eller handelsområden finns ett behov av beredskap för utlokalisering av verksamheter från dessa områden i kommunen. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde och företagspark med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar för idrottsändamål och handel. Handeln ska i huvudsak fungera som ett komplement till den befintliga handeln i Storvreta och som närservice till omkringliggande bostäder.
– Uppsala växer och allt fler väljer att flytta till vår kommun samtidigt som våra företag expanderar och ökar i antal. Därför behövs både fler bostäder och plats för nya och växande företag. Den här detaljplanen är av strategisk vikt för Uppsalas utveckling och för bättre service och handel i Storvreta. Samtidigt som vi kan skapa fler jobb skyddar vi också viktiga kulturmiljö- och naturområden, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Nordväst om området finns ett stort öppet landskap som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården, nämligen Björklinge- och Fyrisåns dalgångar. Det landskapet värnas i detaljplanen. Planen säkerställer också den skogsdunge som finns mellan E4 och väg 290 som naturskydd. Syftet är att avgränsa exploateringsområdet från riksintresset med de befintliga förutsättningarna som finns på platsen.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och är en del av genomförandet av den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Storvreta, vilken pekar ut Fullerö som ett strategiskt område för bland annat verksamheter och handel.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.