Nya kontor på Lokomotivet

17 maj 2021

L2 Fastigheter har fått ett positivt planbesked till förslaget att bygga en helt ny kontorsbyggnad på fastigheten Lokomotivet i Gamlestaden, intill den ombyggda halvcirkelformade verkstaden som tidigare användes för reparation av SJ:s elektriska lok.

Den nya byggnaden utgörs av tre sammanbyggda huskroppar med olika höjd, från tre till fjorton våningar, där det översta våningsplanet i den högsta delen av huset får dubbel takhöjd. Totalt planeras för cirka 20 000 kvadratmeter kontorsyta.

– Det känns väldigt bra att ta nästa steg i utvecklingen av den här spännande och kulturhistoriskt intressanta fastigheten och tillföra den någonting helt nytt och modernt, säger Karl Ljunggren, vd på L2 Fastigheter.

Fastigheten är en del av en stor omvandling av hela Gamlestaden till en trivsam och modern blandstad med bostäder, kontor, handel och lokal service. I dagsläget pågår flera olika fastighetsutvecklingsprojekt på båda sidorna av Säveån, bland annat ett nytt resecentrum vid Gamlestads torg som knyter ihop staden och blir en viktig del av Göteborgs stadsutveckling.

Det känns väldigt bra att ta nästa steg i utvecklingen av den här spännande och kulturhistoriskt intressanta fastigheten och tillföra den någonting helt nytt och modernt.

– Det är väldigt kul och spännande att vara en del av det stora stadsutvecklingsprojekt som just nu pågår i Gamlestaden. Närheten till Göteborg och områdets historiska och industriella arv gör att det nya Gamlestaden har alla förutsättningar att bli en attraktiv och levande stadsdel i ett växande Göteborg.

L2 Fastigheter har i sitt förslag placerat den nya kontorsbyggnaden så att den tillsammans med befintliga byggnader skapar en innergård där den tidigare lokverkstadens vändskiva har ersatts med en rund vattenspegel som ingår i fastighetens dagvattenhantering.


– Förutom att vara ett dekorativt inslag som påminner om fastighetens historia är det också ett exempel på hur vi vill vara med och bidra till en lite mer hållbar stadsutveckling. Vi har även lagt stor vikt vid att hitta olika lösningar som främjar människors hälsa och välmående, där ett cykelgarage med laddplatser, ett gym och kanske en padelbana på något av taken är idéer som vi arbetar med, säger Karl Ljunggren.

Peter Erséus är arkitekt på Erséus Arkitekter och den som varit ytterst ansvarig för utformningen av det nya kontorshuset på Lokomotivet. Han menar att den föreslagna gestaltningen på grund av sin storlek och distinkta uttryck även påverkar den upplevda stadsbilden för de som kommer till Göteborg österifrån.

Vi har även lagt stor vikt vid att hitta olika lösningar som främjar människors hälsa och välmående, där ett cykelgarage med laddplatser, ett gym och kanske en padelbana på något av taken är idéer som vi arbetar med.

– Materialvalen är tänkta att vara en modern tolkning av de gamla materialen på platsen, där det hårdbrända teglet i lokverkstaden har ersatts av mörkt rödbrunt skärmtegel och där stål i smide och järnvägsräls har ersatts av cortenstål. Den arkitektoniska ambitionen är att den nya byggnaden inte bara ska ha vackra material utan också en omsorgsfull detaljering så som äldre industriarkitektur ofta har.

Eva Sigurd är handläggare på stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Hon tycker att förslaget ligger väl i linje med stadsdelens utveckling och att det kan bidra till att lösa en del trafikproblem i området genom anläggandet av en ny gång- och cykelbana genom fastigheten.

– Jag gillar även den omsorg om detaljer och fastighetens historia som kommer till uttryck i L2 Fastigheters förslag. Det är samma omsorg om fastigheten som även kännetecknar den tidigare ombyggnaden av den före detta lokverkstaden. Genom att satsa på olika sorters mobilitetslösningar som underlättar för cyklister och gångtrafikanter, så minskar dessutom biltrafiken i området och även behovet av parkeringsplatser.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.