Maxa mixen och öka tätheten i Göteborgs stadskärna

12 december 2017

Vasakronan har, tillsammans med United Minds, tagit fram en rapport om Göteborg som bl a vill visa allmänhetens inställning till stadskärnan. Vilka möjligheter ska tas till vara och vad behöver Göteborg bli bättre på? Här följer en kort sammanfattning.

Vasakronan.jpg
Vasakronan.jpg

Inom 20 år ska Göteborg växa med nära en tredjedel och 150 000 fler människor kommer att kunna kalla sig göteborgare. Att skapa en starkare, tryggare och tätare stadskärna redan nu är alltså viktigare än någonsin. Utan en levande innerstad tappar Göteborg i attraktionskraft och blir därför också mindre hållbar ur ett ekonomiskt perspektiv.

Maxa mixen

I rapporten anger 90 % av göteborgarna att en attraktiv stadskärna gör dem stolta över sin stad. 83 % är nöjda med sin stadskärna överlag, men bara 13 % är mycket nöjda. Det som främst lockar i stadskärnan är shopping, 43 % av göteborgarna anger i rapporten att det är det man helst gör i centrum. Att shoppingen kommer överst är inte speciellt överraskande och handeln överlag borde vara stark i Göteborg, men verkligheten ser något annorlunda ut. Enligt rapporten halkar handeln i Göteborg efter och lever inte alls upp till den potential som en stad av Göteborgs storlek, tillväxttakt och besöksnäring borde ha. Hård press från externa köpcentrum är en anledning. I rapporten anges också stadens glesa struktur som en av förklaringarna. Olika shoppingstråk skiljs åt av osynliga barriärer som tomma platser, broar och spårvagnsspår. De riktigt bra butikslägena blir för få. Stadens olika stråk behöver istället få en tydlig identitet som avspeglas i butiksmixen där olika branscher ligger sida vid sida, små och stora koncept blandas och där det finns en lagom avvägning mellan detaljhandel, service och mat. För att nå detta måste fastighets-ägarna samarbeta och ta ansvar för att maxa mixen på just sin gata.

Platser med potential

Många av de osynliga barriärerna som i dag finns mitt i stadens shoppingstråk skulle dessutom ganska enkelt kunna göras om till platser som istället sjuder av liv. Brunnsparken är ett exempel. Varför inte förvandla denna plats till ett pulserande handelstorg? Och vid Norra Hamngatan, med sitt söderläge ner mot kanalen, skulle man kunna skapa ett Göteborgskt Nyhavn. Man kan också utnyttja tomma ytor med tillfälliga, smarta lösningar. Ett exempel är Popuzaren på Esperantoplatsen, den första i sitt slag. 

Kvällsekonomin viktig

En attraktiv stad är också en trygg stad. I rapporten visar det sig att nästan en av tre göteborgare känner sig otrygga i stadskärnan under kvälls- och nattetid. Tryggheten ökar däremot i takt med täthet, d v s fler bostäder och verksamheter som även stärker kvällsekonomin. Det handlar också om att ena staden. I dag är Göteborg alltför uppdelat i olika zoner med olika syften. Istället för att handel, nöjen och kultur är skilda åt i olika stråk skulle olika typer av verksamheter kunna integreras. Genom att länka ihop dags- och kvällsekonomin och skapa en sömlös övergång i tidsintervallet efter kontorstid och in mot natten skapas en mer sammanhängande upplevelse av Göteborg.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.