Kristianstad har framtiden för sig

27 mars 2018

I Kristianstad, som till ytan är Skånes största kommun, finns ca 9 000 etablerade företag, de flesta små och medelstora. Här finns en god framtidsanda och en stark vilja från många håll att utveckla sina företag. - Det är helt enkelt bra drag i Kristianstad, säger Pernilla blixt, Näringslivschef på Kristianstads kommun.

Kristianstad med sina drygt 84 000 invånare, varav knappt 40 000 i centralorten, är en tillväxtmotor i nätverket Skåne Nordost och en naturlig del av Öresundsregionen och samarbetet Greater Copenhagen.


Här finns en stark vilja att etablera, expandera och utveckla företag. Det är helt enkelt bra drag i Kristianstad.


– Regionen har stark tillväxt och anses av många vara en av de mest kreativa regionerna i världen. Här finns en stark vilja att etablera, expandera och utveckla företag, säger Pernilla Blixt, näringslivschef, Kristianstads kommun.

Positiv utveckling i kommunen

Av kommunens ca 9 000 etablerade företag är de flesta små till medelstora. Dock finns även några större aktörer som är betydelsefulla för området. 

Näringslivet i Kristianstad präglas av småskalig livsmedelsproduktion, byggföretag och detaljhandel. Även besöksnäringen och företagsrelaterade tjänster befinner sig i positiv utveckling.

– Det går bra för många av våra företag i kommunen och det finns en positiv anda i näringslivet generellt sett. Vi arbetar mycket med att befintliga företag ska trivas här och att nya företag ska vilja flytta hit.

Etableringar på gång

I Kristianstad finns för tillfället mark för större etableringar med bra skyltläge utmed E22. Det finns även mark i Åhus och i 

övriga basorter för den som är intresserad av att starta ett nytt företag, berättar Pernilla Blixt. 

– Utöver ledig mark har vi ett antal pågående projekt i kommunen. Vi utvecklar handelsområden, dels i Hammar där köpcentret C4 Shopping ska ligga, dels Härlövs handelsområde. Vi har också Ängamöllans industriområde som är ett område på 

40 000  kvm industrimark som har visat sig vara väldigt attraktivt för företag ett etablera sig på.Pernilla Blixt, Näringslivschef Kristianstads kommun


Vidare berättar Pernilla Blixt att en rekordstor satsning på bostäder pågår.

– Inte sedan 70-talet har det byggts så mycket bostäder i Kristianstad. Till exempel har vi Hammar bostadsområde där det ska byggas ca 400 bostäder. Vi har också Sommarlust med 225 lägenheter. Även i basorterna ska det byggas bostäder.

I kommunen utvecklar man också Kristianstads Arenaområde som blir ett attraktivt idrottsområde med nya fotbollsplaner, upprustad friidrottsanläggning och utomhustennisbanor.

– Fotbollsarenan öppnar våren 2018 och hela idrottsområdet blir klart i december 2018. Vi har också privata satsningar som höjer attraktiviteten i kommunen, till exempel en hotellanläggning i Åhus och "Brand Home", ett besökscenter i Åhus som The Absolut Company bygger. Det händer mycket i kommunen, både stort och smått, som sammantaget bidrar till en attraktiv helhet för både företag och medborgare.

Mötesplatser och Företagslots

En rad insatser görs i kommunen för att stärka företagsklimatet och utveckla näringslivet. 

– Vi skapar mötesplatser där vi jobbar med dialogen mellan kommun och näringsliv. Vi har en företagslots för att underlätta kontakten med våra tjänstemän. Vi driver, tillsammans med 12 andra kommuner, ett stort och viktigt EU-projekt som heter TÖS  (Tillväxt Östra Skåne). TÖS har som mål att stärka företagens kompetens och innovationsförmåga, och därmed bidra till tillväxt. I projektet medverkar drygt 100 företag och ca 1 500 anställda. Vi samarbetar med många olika aktörer för att stärka nyföretagande, höja innovationsgraden och förbättra utbildningsnivån, säger Pernilla Blixt.

Hon understryker att det är många faktorer som bidrar till ett gott företagsklimat och att företag vill etablera sig här.

– Dels är det mjuka värden såsom bemötande, tillgänglighet, effektivitet och service från kommunen. Mjuka värden jobbar vi ständigt med. Men det handlar också om att vi till exempel måste ha tillgänglig mark för exploateringar, att vi jobbar aktivt med att sörja för goda transportvägar, att vi arbetar med kompetensförsörjningsfrågan samt att vi säkerställer en fiberutbyggnad. Vi jobbar både på kort och lång sikt, med många olika frågor vi vet är viktiga för både befintliga företag och de som vill etablera sig här. På så vis säkerställer vi att vi blir en attraktiv kommun, både nu och framöver.

Fortsatt attraktionskraft

Pernilla Blixt menar att det är viktigt med en bra utbyggd och robust infrastruktur. Andra viktiga parametrar är god planberedskap och markreserv.

– Vi arbetar inom flera strategiska områden som bidrar till att öka Kristianstads attraktionskraft. Det är också viktigt att vi har attraktiva bostäder och positivt flyttnetto till kommunen. Vi behöver också vara proaktiva i vårt arbete och möjliggöra för företag att flytta hit. Vi behöver även arbeta med kompetensförsörjningsfrågan, det vill säga att företagen hittar rätt arbetskraft. 

Sist men inte minst ska vi i kommunen tillhandahålla god service, gott bemötande, säker myndighetsutövning och effektiv handläggning, avslutar Pernilla Blixt.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.