Handel planeras i Uppsala

3 januari 2019

Uppsala kommun har fattat beslut om att anta detaljplanen för kvarteret Kalkstenen i Eriksberg.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Det innebär att lokaler för handel och annan centrumverksamhet samt 110 lägenheter kan byggas i området.

– Jag vet att det finns oro för Eriksbergs naturmiljö och därför är vi noga med att stor hänsyn ska tas till områdets karaktär och att utpekade träd och berghällar ska vara kvar. Vi har tagit till oss av kritiken och har gjort förändringar i planerna för Eriksberg som helhet. Samtidigt behöver vi möta behoven av bostäder och handel som uppstår när Uppsalas familjer växer och fler väljer att stanna kvar i Uppsala och flytta hit. Ur det perspektivet är Eriksberg idealt, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga tre punkthus i max 8 våningar och ett lamellhus i max 5 våningar. Området ska kunna nås från Norbyvägen genom att en ny allmän gata anläggs.

Planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen, som godkändes i november 2017, fastställde planeringsriktlinjer för området. De innebär bland annat att stadsdelen ska ha en högre grad av naturanpassning i områdets ytterkanter, till exempel genom sparad vegetation och anpassning till topografin.

I centrala områden ska inslag av natur sparas men anpassas till platsens förutsättningar. Det kan till exempel ske genom sparade träd och hällar, äldre värdefulla träd ska så långt som möjligt infogas i den nya bebyggelsen och platser som har tydlig Eriksbergskaraktär, med exempelvis berg i dagen och uppväxta tallar, ska särskilt beaktas.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.