En stad full av möjligheter

19 maj 2021

Uppsala ligger mitt i ett av Europas mest expansiva tillväxtområden och Sveriges fjärde största stad växer så det knakar. Här bedrivs värdsledande forskning, antalet nystartade företag är rekordstort och vardagen för företagen full av möjligheter. Läs intervjun med Charlotte Skott, näringslivsdirektör, vd, Destination Uppsala AB.

Visionsbild Gottsunda. Bild: Urban Minds och Kjellander Sjöberg / Uppsala
Visionsbild Gottsunda. Bild: Urban Minds och Kjellander Sjöberg / Uppsala

Hur skulle du beskriva näringslivet i Uppsala?

– Uppsala växer och är en av Sveriges fyra storstäder – mitt i ett av Europas mest expansiva tillväxtområden. 

– Näringslivet blomstrar med rekordmånga nystartade företag, världsledande forskning, nyskapande innovationer och en vardag full av möjligheter med många småföretagare, och en attraktiv besöksnäring med fokus på upplevelser. 

– Vi har över 22 000 företag med både spets och bredd vilket ger stabilitet i näringslivet. Vi har en stark exportnäring inom både life science och tech, med stora globala bolag men även en stor bas av många start up-bolag, och ovanpå det en mycket stark besöksnäring.

 Även om Uppsala är en av Sveriges fyra storstäder är det nära till det mesta, något som är en styrka för nätverkande och samarbete.

– Befolkningsökningen och våra båda universitet bidrar till en stark tillgång av välutbildad arbetskraft och en entreprenörsanda som genomsyrar Uppsalas näringsliv med starka nätverk och en anda av hjälpsamhet. Närheten till Stockholm och Arlanda ger företagen större möjligheter för rekrytering och rörlighet och även goda logistiska lösningar.

– Samtidigt är Uppsala en av Sveriges största landsbygdskommuner, vilket ger bra förutsättningar för olika branscher, med närhet till både stad och landsbygd.

Vad finns det för etableringsmöjligheter i kommunen?

– Det är stor efterfrågan på mark för både ny- och expansionsetableringar och lediga lokaler, och det pågår många projekt där fastighetsutvecklare investerar i nya byggnader och förädlar äldre. Kommunen har som mål att göra minst 50 000 kvadratmeter planlagd verksamhetsmark tillgänglig varje år. Det är inte bara en förtätning av staden utan kommunen etablerar även nya bostads- och verksamhetsområden. Möjligheterna att växa som bolag och att nyetablera sig är stora.

Hur ser efterfrågan från företag ut?

– Efterfrågan på lokaler och mark är hög i princip samtliga branscher. Det förekommer många förfrågningar kring nyetablering och även många expansionsinvesteringar hos de befintliga företagen som vill växa i nya, effektivare och ibland större lokaler. Att som lokalt företag eller som ny aktör kunna etablera och växa i Uppsala är ett viktigt mål.

Varför ska man som företag etablera sig här?

– Uppsala har växt under lång tid och kommer att fortsätta växa kraftigt även framöver. Vi tar höjd för att befolkningen, som i dagsläget är närmare 235 000 invånare, kommer att kunna vara 380 000 år 2050 med över 70 000 nya arbetstillfällen.

– Det startas rekordmånga nya företag och merparten av vårt näringsliv går starkt, trots pandemin. Det innebär en ökande marknad för många olika branscher, både de som förser en ökande befolkning med tjänster, varor och upplevelser men även B2B, många med global marknad som kund.

- Från våra båda universitet har det under många år skapats banbrytande idéer som genererat intressanta och starka företag både nationellt och internationellt. Det finns ett dynamiskt och ett aktivt näringsliv med bra nätverkande och ett starkt system för innovationsstöd, i samverkan med STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. 

– Här finns även en av världens bästa företagsinkubatorer, Uppsala Innovation Centre, UIC, som är en viktig del för affärsutveckling för många av start up-bolagen och resan mot att bli etablerad på marknaden.

– Även om Uppsala är en av Sveriges fyra storstäder är det nära till det mesta, något som är en styrka för nätverkande och samarbete.

Hur ser framtiden ut för Uppsala?

– Uppsala växer och det har byggts rekordmycket de senaste åren. Vi arbetar framgångsrikt med att säkra att den långsiktiga utveckling som sker är hållbar. 

Charlotte Skott, näringslivsdirektör, vd, Destination Uppsala AB.


– Med Uppsala som utgångspunkt skapar vi förutsättningar för att bo, verka, leva och besöka. Uppsala ska vara en kommun för alla där vi ska trivas och leva tryggt och hållbart. Vi ska kunna röra oss, mötas och ha nära till det vi behöver i vardagen. Uppsala ska också fortsätta att utvecklas och förnyas med bostäder, kontor, hotell, arenor, handel, skolor och kommunal service. Företag ska kunna etableras och frodas. Vi behöver också en väl fungerande infrastruktur med säkrad kapacitet och smarta kretslopp.

– Uppsalas attraktivitet måste fortsätta att få ta plats, bland annat i universitetens och näringslivets förmåga att konkurrera och främja kompetens. Attraktivitet skapas också av de otaliga möjligheter staden erbjuder med både ett levande city och en stor landsbygd. Det gynnsamma läget med god tillgänglighet skapar närhet inom Uppsala, både regionalt och globalt.

– Vi har under de senaste åren uppmärksammats med utmärkelser som årets klimatstad i Sverige och världen, årets cykelstad, bästa stadskommun att bo i med mera. Vi behöver fortsätta att utvecklas om vi ska behålla vår position, vi konkurrerar med världen när det gäller många förutsättningar såsom näringslivsutveckling, investeringar, kompetensförsörjning och som attraktiv besökskommun.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.