5 saker att tänka på när du anställer personal

26 mars 2024

Att anställa rätt personal är avgörande för ett företags framgång. En väl genomförd anställningsprocess kan bidra till en stark företagskultur, innovation och tillväxt, medan felrekryteringar kan leda till höga kostnader och produktivitetsförluster. Här är 5 kritiska aspekter att överväga när du anställer personal för att garantera att du gör rätt val för ditt team och företag.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

1. Kultur och värdepassning

Företagskultur formar grundvalen för varje framgångsrikt företag. Den påverkar beslut, arbetsflöden, och hur medarbetare interagerar med varandra på daglig basis. En stark företagskultur kan öka motivationen, förbättra teamets sammanhållning, och i slutändan leda till högre produktivitet och framgång. Här är några detaljerade punkter att överväga när du bedömer kultur- och värdepassning:

 • Förståelse för företagets kärnvärden: Innan du börjar rekryteringsprocessen är det viktig att ha en klar bild av ditt företags kärnvärden. Vilka beteenden, attityder och arbetsmetoder värdesätts högst? Att ha detta klart för sig underlättar i urvalsprocessen av kandidater som delar dessa värderingar.
 • Skapa en kulturmatchningsprofil: För varje tjänst, utveckla en profil som inte bara beskriver de tekniska färdigheterna och erfarenheterna som krävs, utan också de mjuka färdigheter och personliga egenskaper som skulle vara en bra match med företagets kultur.
 • Använd beteendebaserade intervjufrågor: Genom att ställa frågor som berör tidigare erfarenheter och hur kandidaten har hanterat specifika situationer, kan du få insikter i huruvida deras sätt att arbeta och lösa problem stämmer överens med ditt företags sätt.
 • Integrera teamet i rekryteringsprocessen: Att inkludera framtida kollegor i intervju- och urvalsprocessen kan ge värdefulla perspektiv på hur väl en potentiell kandidat skulle passa in i teamet. Detta kan ske genom teamintervjuer eller arbetsprov där kandidaten får interagera med sitt potentiella framtida team.
 • Utvärdering av kandidatens motivation: En djupare förståelse för vad som motiverar en kandidat kan ge insikter i hur väl de kommer att trivas och engagera sig i sitt arbete. Är de drivna av samma saker som ditt företag värdesätter?
 • Referenskontroller med fokus på kulturpassning: När du genomför referenskontroller, ställ specifika frågor relaterade till kandidatens tidigare arbetsmiljöer och hur de anpassade sig till och bidrog till dessa kulturer.


2. Kompetenser och erfarenheter

Att hitta rätt balans mellan tekniska färdigheter och mjuka färdigheter är viktigt när du söker efter den idealiska kandidaten för ditt företag. Tekniska färdigheter säkerställer att kandidaten kan hantera de specifika arbetsuppgifterna effektivt, medan mjuka färdigheter som kommunikation, problemlösning och förmågan att arbeta i team ofta är det som gör en anställd verkligt exceptionell och bidrar till ett mer harmoniskt och produktivt arbetsklimat. Här följer en detaljerad genomgång av hur du kan bedöma dessa aspekter:

 • Identifiera nödvändiga tekniska färdigheter: Börja med att tydligt definiera de tekniska färdigheter som krävs för positionen. Detta kan variera beroende på rollen, från programmeringsspråk och mjukvarukunskaper till förmågan att hantera specifik utrustning eller verktyg. Använd jobbannonser och positionens beskrivning för att kommunicera dessa krav tydligt till potentiella sökande.
 • Bedömning av mjuka färdigheter: Mjuka färdigheter kan vara svårare att kvantifiera, men de är inte mindre viktiga. Fokusera på att identifiera egenskaper som kommunikationsförmåga, anpassningsbarhet, kreativitet, och ledarskap. Dessa färdigheter är avgörande för att främja samarbete, innovation och en positiv arbetsmiljö.
 • Använda blandade intervjufrågor: För att få en holistisk bild av kandidatens kompetenser, kombinera traditionella intervjufrågor med beteendebaserade och situationella frågor. Detta kan hjälpa dig att förstå hur kandidaten har tillämpat både tekniska och mjuka färdigheter i verkliga arbetsmiljöer.
 • Praktiska bedömningar: Överväg att inkludera arbetsprover eller praktiska uppgifter som en del av urvalsprocessen. Detta kan vara särskilt användbart för att bedöma tekniska färdigheter och se kandidaten i aktion. För mjuka färdigheter kan gruppdynamiska övningar eller presentationsuppgifter ge insikter i hur väl kandidaten interagerar med andra och hanterar kommunikation och samarbete.
 • Referenskontroller: Använd referenskontroller för att få ytterligare perspektiv på kandidatens tidigare prestationer och arbetsbeteende. Fråga specifikt om exempel på hur kandidaten har använt både sina tekniska och mjuka färdigheter i tidigare roller.
 • Kontinuerlig utbildning och utveckling: Erkänn att både tekniska färdigheter och mjuka färdigheter kan utvecklas över tid. Överväg kandidater med stark potential och en vilja att lära sig och växa, även om de inte uppfyller alla krav från början. Att investera i medarbetarnas utveckling kan resultera i långsiktig framgång för både individen och företaget.

3. Juridiska och kontraktsmässiga aspekter

Förståelsen av de juridiska aspekterna kring anställning är en grundpelare i en framgångsrik och hållbar rekryteringsprocess. Detta område täcker ett brett spektrum från utformningen av anställningsavtal till efterlevnaden av arbetsrätt och specifika regleringar som kan gälla inom olika branscher. Här är detaljerade punkter att överväga:

 • Anställningsavtal: Ett välformulerat anställningsavtal är grunden för en transparent och rättvis relation mellan arbetsgivare och anställd. Detta dokument bör detaljerat beskriva arbetsrollen, ansvarsområden, lön och förmåner, arbetstider, uppsägningstider och andra viktiga villkor relaterade till anställningen. Se till att avtalet är tydligt och förståeligt för båda parter.
 • Arbetsrätt och lagstiftning: En djupgående förståelse för arbetsrätten är viktigt. Detta inkluderar kunskap om lagar som rör anställningsskydd (LAS), diskriminering, arbetsmiljö, och jämställdhet på arbetsplatsen. Varje land har sina egna specifika lagar och förordningar som arbetsgivare måste följa. Att hålla sig uppdaterad med dessa lagar skyddar företaget från potentiella rättsliga problem.
 • Branschspecifika regleringar: Beroende på verksamhetens natur kan det finnas ytterligare regler och standarder som måste efterlevas. Detta kan innebära allt från certifieringar och licenser till specifika arbetsrättsliga överenskommelser. Förståelsen för dessa krav är viktiga för att garantera att din verksamhet inte bara är laglig utan också konkurrenskraftig.
 • Dataskydd och integritet: Med införandet av dataskyddsförordningar som GDPR i Europa är det viktigt att hantera anställdas personuppgifter på ett lagligt sätt. Detta inkluderar att ha korrekta processer för insamling, användning och lagring av personuppgifter.
 • Uppdatering och översyn av avtal: Arbetsrätt och relaterade lagar är ständigt föränderliga. Det är viktigt att regelbundet se över och uppdatera anställningsavtal och interna riktlinjer för att säkerställa att de är i linje med aktuella lagkrav. Att ha en process för detta kan hjälpa till att minimera risken för tvister och säkerställa en rättvis arbetsplats.
 • Rådgivning och stöd: Att ha tillgång till juridisk expertis, antingen internt eller genom externa konsulter, kan vara ovärderligt. Experter kan erbjuda råd om bästa praxis, hjälpa till vid utformningen av anställningsavtal, och ge stöd vid eventuella arbetsrättsliga frågor eller tvister.

4. Långsiktig potential

Att investera i rätt medarbetare innebär att se bortom de omedelbara behoven och bedöma en individs potential för framtida tillväxt och bidrag till företaget. En anställds förmåga att utvecklas, anpassa sig till nya utmaningar och växa med företaget är lika viktigt som deras initiala kompetenser. Här följer några viktiga punkter att beakta när du utvärderar en kandidats långsiktiga potential:

 • Identifiera drivkrafter: Under intervjuer, sträva efter att förstå vad som motiverar kandidaten. Är de drivna av nya lärdomar, att övervinna utmaningar, eller möjligheten att bidra till större mål? En djupare förståelse för dessa drivkrafter kan ge en indikation på hur väl de kommer att sträva efter att växa inom företaget.
 • Karriärambitioner: Diskutera öppet med kandidaten om deras karriärmål och ambitioner. Hur ser de sin karriärväg, och hur väl stämmer detta överens med de möjligheter som ditt företag kan erbjuda? Denna dialog kan hjälpa till att säkerställa att både företagets och den anställdes framtidsplaner är i harmoni.
 • Anpassningsförmåga: I en snabbt föränderlig affärsmiljö är förmågan att anpassa sig och lära sig nya färdigheter avgörande. Utvärdera kandidatens tidigare erfarenheter av att anpassa sig till nya roller, teknologier eller arbetsmetoder. Detta kan ge insikter i deras förmåga att fortsätta utvecklas och bidra till företaget över tid.
 • Ledarskapspotential: Även om en kandidat inte omedelbart kommer att ta på sig en ledarroll, är det viktigt att överväga deras potential för ledarskap i framtiden. Ledaregenskaper som beslutsfattande, förmågan att motivera andra och att ta ansvar kan vara indikatorer på en stark kandidat för framtida ledningspositioner.
 • Kulturell tillväxtbidrag: En medarbetares potential att bidra till och forma företagskulturen bör inte underskattas. Kandidater som visar förmåga att inspirera och engagera kollegor kan ha en positiv och långsiktig inverkan på arbetsplatsens dynamik och moral.

5. Kostnadseffektivitet

Att bedöma en potentiell anställds långsiktiga potential är viktigt för att maximera investeringen i ny personal. Det innebär att se bortom den omedelbara kompetensen och bedöma hur individen kan växa och bidra till företaget över tid. Här är några viktiga punkter att fokusera på under intervjuer och urvalsprocessen:

 1. Drivkrafter och motivation: Förstå vad som motiverar kandidaten på ett djupare plan. Är de drivna av utmaningar, kontinuerligt lärande, eller möjligheten att påverka? En stark inre motivation är ofta en god indikator på en persons potential att växa och utvecklas.
 2. Karriärambitioner: Diskutera öppet med kandidaten om deras karriärmål och ambitioner. Hur ser de sin karriärväg, och hur väl stämmer detta överens med de möjligheter och den riktning som ditt företag kan erbjuda? Detta ger en indikation på om kandidatens framtidssyn är i linje med företagets vision.
 3. Anpassningsförmåga: I en snabbt föränderlig affärsmiljö är förmågan att anpassa sig och lära sig nya färdigheter avgörande. Bedöm kandidatens tidigare erfarenheter av att lära sig nya saker och hantera förändring. Detta kan ge insikter i deras förmåga att hantera framtida utmaningar och förändringar inom företaget.
 4. Problemlösningsförmåga: En kandidat som kan visa upp ett starkt problemlösningsförfarande och en förmåga att tänka kritiskt är ofta väl lämpad för att ta sig an nya utmaningar och växa i sin roll. Ställ scenario-baserade frågor för att utvärdera denna förmåga.
 5. Feedback och lärande: En öppenhet för feedback och en vilja att lära av erfarenheter är kritiska komponenter i personlig och professionell utveckling. Fråga om exempel där kandidaten har tagit emot och agerat på feedback för att förbättra sitt arbete eller beteende.


Källa: Blogginlägg från Exacta.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.