Är utomhuskontor en god idé?

10 maj 2018

Susanna Toivanen, professor i sociologi och arbetslivsforskare, är verksam vid Akademi för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola samt Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet. Läs hennes funderingar och om forskningen kring den ökande trenden för utomhuskontor. Hur påverkar det oss egentligen?

Kontorsarbete utomhus är en ökande trend på kontorsmarknaden. Castellum var först ut i Sverige med sitt fasta utomhuskontor WorkOUT som invigdes i Växjö våren 2016. Sedan dess har fler aktörer följt efter och utomhuskontor håller på att etableras på olika håll i landet inom både privat och offentlig sektor. 

Att erbjuda utomhuskontor för sina anställda anses vara ett sätt för företagen att öka hållbarheten och stimulera medarbetares kreativitet och välbefinnande. 

Forskningen om utomhuskontorsarbete är fortfarande i sin linda. Vilka effekter regelbundet kontorsarbete utomhus kan ha på kontorsarbetares hälsa och prestationer vet vi inte i dagsläget, inte heller hur lång tid vi behöver vistas utomhus för att få goda effekter. 


Hur kontorsarbete utomhus påverkar verksamheters produktivitet är viktiga frågor att undersöka inför framtidens allt mer digitaliserade och globala arbetsliv.


Men att vistas utomhus under arbetsdagen verkar ändå vara en god idé. Tidigare forskning visar nämligen att naturvistelser har en positiv effekt på människans hälsa. Det finns många tänkbara mekanismer bakom detta samband. En stark förklaring är att naturvistelser påverkar immunförsvaret som i sin tur bidrar till god hälsa. Förutom direkta hälsoeffekter kan regelbundet arbete utomhus innebära ökad variation i kontorsarbetet, minskat stillasittande, ökad fysisk aktivitet, ökat dagsljusintag  – allt detta sammantaget kan bidra till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Kanske kan regelbundet kontorsarbete utomhus till och med vara ett sätt att förebygga stressrelaterad ohälsa. Hur kontorsarbete utomhus påverkar verksamheters produktivitet är viktiga frågor att undersöka inför framtidens allt mer digitaliserade och globala arbetsliv.

Min forskargrupp undersöker framtidens arbetsplatser och arbetssätt. Vi har följt utvecklingen av aktivitetsbaserade flexkontor i Sverige sedan 2010 när denna typ av kontor blev en stark trend på kontorsmarknaden. Forskningen har identifierat de vanligaste arbetsmiljöproblemen i aktivitetsbaserade flexkontor. Det handlar framförallt om kognitiva problem, det vill säga svårigheter att koncentrera sig på grund av störande ljudmiljö, och att stänga ute störande synintryck. Att sammanhållningen och socialt stöd mellan medarbetare minskat i vissa fall efter flytt till aktivitetsbaserade kontor är förstås allvarligt då den sociala gemenskapen på arbetsplatsen är själva kittet som bidrar till meningsfullt arbete och goda resultat. 

Vi ställde oss frågan om utomhusmiljöer kan inkluderas i det aktivitetsbaserade kontorskonceptet för att erbjuda medarbetarna hälsofrämjande arbetsmiljöer att vistas och arbeta i. För närvarande pågår vårt forskningsprojekt STICKut i Malmö, oss veterligen det första i  sitt slag i Sverige. Projektets ambition är att bidra till ett hållbart och innovativt arbetsliv genom att ifrågasätta rådande normer kring arbete och dess rumsliga förläggning. Vi utforskar olika former att arbeta utomhus, i den urbana närmiljön.Susanna Toivanen, Professor i sociologi och arbetslivsforskare

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.