Umeå kan få nytt höghus

22 februari 2024

På fastigheten Brage 8, mellan Scandic Plaza och Clarion, planeras för ett nytt höghus. Det nya huset kan bli 13 våningar med lokaler i bottenplan.

Bild: Umeå kommun
Bild: Umeå kommun

– Det här är ett projekt som har sina utmaningar men det är ett fantastiskt läge för bostäder och en fin möjlighet att få in fler boende i stadskärnan. I arbetet med detaljplanen har det varit viktigt att hitta ett respektfullt förhållningssätt till den värdefulla kulturmiljö som det nya huset blir en del av, säger Karin Berggren, planarkitekt.

Planområdet präglas av en värdefull kulturmiljö med landmärken som Tullkammaren och Thulehuset. Den nya byggnadens fasad kommer att utformas i samspel med denna omgivning, med dova och matta material. Mot älven dras de nedersta våningsplanen in för att inte skymma Tullkammarens gavel. Huvuddelen av byggnaden tillåts bli lika hög som Scandic Plaza. Det är så högt som det är tillåtet att bygga i centrala Umeå för att inte störa inflygningen till flygplatsen.

Byggnadens slankhet och höjd beror på fastighetens smala form. Det finns inte plats för någon gård på fastigheten men en privat utemiljö för de boende skapas på en takterrass.

I de nedersta våningsplanen ska det finnas verksamhetslokaler. Det gör det till exempel möjligt med en restaurang på kortsidan av huset mot älven. Stråket mellan den nya byggnaden och Scandic bevaras som en öppen passage för allmänheten ned mot älven. 

Komplicerad plats att bygga på

Att bygga på den här platsen är tekniskt komplicerat och kräver bland annat att en stor dagvattenkulvert under mark förlängs och byggs ut. Därför kan det dröja lite innan byggnaden står på plats. Om planförslaget antas beräknas projektet kunna påbörjas omkring år 2030.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.