Stora planer för den lilla kommunen

21 februari 2020

Sollentuna är en av Sveriges minsta kommuner till ytan. Men visionerna är stora för kommunen som har ett strategiskt bra läge mitt emellan Stockholm och Arlanda. Just nu är en av de största utmaningarna att få igång bostadsproduktionen. Intervju med Mattias Berg, kommunikationsstrateg på Sollentuna kommun.

Sollentuna puff 3.jpg
Bilder: Sollentuna kommun

Hur ser Sollentunas visionsarbete ut?

- Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva kommun. Visionen sammanfattar vad vi vill uppnå och den beskriver på ett enkelt sätt vad vi arbetar för – att göra det bästa vi kan för Sollentunas invånare och företagare utifrån de förutsättningar vi har.

De tre övergripande målen är: Invånarperspektivet – Trygghet och välfärd genom livet, Samhälls- och utvecklingsperspektivet – Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt och Det interna perspektivet –  Attraktiv och effektiv organisation.

Vilka är de största utmaningarna i ert stadsutvecklingsarbete?

- Sollentunas utmaningar inom stadsutveckling summeras ganska väl i målet för vår samhällsutveckling - att kombinera hållbarhet, utveckling och tillväxt. Sollentuna ska klara av att förena det bästa av två världar. Det betyder å ena sidan en hög servicenivå när det gäller kommunikationer, kommunal och kommersiell service och å andra sidan att bevara och utveckla klimat och miljö men också erbjuda natur, sport- och friluftsmöjligheter av högsta klass. Sollentuna har en mycket hög planberedskap för bostäder. Den stora utmaningen just nu är att få igång bostadsproduktionen. För att möta utmaningen jobbar vi nu och framåt i nära dialog med marknaden, byggherrar och fastighetsutvecklare. Det kan kan till exempel handla om samarbeten för att stärka nya områdens attraktivitet. Vid ser också över och är mer flexibla i vår markanvisning. 


Vilka är de viktigaste frågorna i planerna framåt? 

- Även här går det att koppla till målet för vår samhällsutveckling - att kombinera hållbarhet, utveckling och tillväxt. Annars är en av de viktigaste frågorna framåt att prioritera de utvecklingsprojekt och områden som har högst potential till genomförbarhet och möter behov/efterfrågan.

Hur vill ni att er stad ska uppfattas i framtiden?

- Nyckelordet för hur Sollentuna vill uppfattas är Hållbart. I det ingår: Attraktiv bebyggelse, Plats för näringsliv, Närhet till skola och fritid, Effektivt transportsystem, Urban grönstruktur och God vattenhantering. Det Sollentuna vi utvecklar utgår från globala, nationella och regionala mål och de lokala utmaningar som Sollentuna har vad gäller tillväxt och fysiska förutsättningar. En röd tråd i samtliga målbeskrivningar är en strävan efter social, ekonomisk och miljömässigt hållbar stadsutveckling. Översiktsplanen vägleder kommunens markanvändning, det vill säga dess rumsliga struktur. Lokaliseringen och utformningen av bebyggelse, infrastruktur och grönstruktur är på många sätt avgörande för samhället och individers sociala och ekonomiska utveckling samt för klimat och miljö. Stadsplaneringen bidrar på ett mycket konkret sätt till att lösa utmaningar som bostadsbrist, segregation, bilberoenden, trafikproblem, klimatpåverkan, plats för näringslivet, förorenat vatten och tillgången till skola och rekreation. Samtidigt som planeringen sätter förutsättningarna är många aktörer inblandade och påverkar det slutgiltiga byggandet.