Smörkajen utvecklar Nyhamnen

6 oktober 2020

Nyhamnen håller på att omvandlas till en hållbar stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter, handel och service. Smörkajen är det första steget att utveckla området och fullt utbyggt kommer runt 4 000 personer bo och arbeta här.

Nyligen beslutade stadsbyggnadsnämnden att förslaget till detaljplan för Smörkajen ska ut på samråd. Planförslaget är starkt förankrat i platsen och dess kulturhistoriska sammanhang och ger området en helt ny karaktär med olika kvartersformer, mötesplatser och stråk.

Det klimatmässigt utsatta läget gör att utformningen av området anpassas för att klara höga vattennivåer, skyfall, värme, vind och sol. Här finns en varierad bebyggelse med en blandning av bostäder och kontor i slutna eller halvslutna kvarter. Den nya strukturen och utformningen bidrar till bra mikroklimat, mindre bullerpåverkan och goda livsmiljöer. Högre punkthus markerar viktiga entréplatser, stråk och pirer och gör det lättare att orientera sig i området.

Blandningen av gamla industrimiljöer och nya butiker, bostäder, kontor och skolor bidrar till att skapa en levande och dynamisk stadsdel.

Med Centralstationen i närheten prioriteras gång-, cykel- och kollektivtrafik i området. Hans Michelsensgatan får en ny sträckning och omvandlas till en grön och attraktiv stadshuvudgata med körfält för bil, buss, cykel och gång. Här finns plats för handel och service och mycket människor i rörelse. Genom nya gång- och cykelstråk öppnas kajerna upp för allmänheten och tre stora nya mötesplatser skapas vid vattnet; Parken i öster, Skeppsbron i väster och Entréplatsen intill Universitetsbron.

Planförslaget innebär också att delar av hamnen fylls ut. Genom att vattnet blir grundare, kan vattenkvalitén förbättras och bottenvegetation som ålgräs, makroalger och blåmusslor kan etablera sig i området. Vattenrummet blir tillgängligt för olika aktiviteter, bad och båtliv.

Under samrådet som pågår från 5 till 30 oktober har allmänheten möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget.

– Planerna för Smörkajen är första pusselbiten i omvandlingen av Nyhamnen och en utveckling där Malmö växer ut mot havet. Blandningen av gamla industrimiljöer och nya butiker, bostäder, kontor och skolor bidrar till att skapa en levande och dynamisk stadsdel. Just närheten till vattnet ska prägla området, här ska det finnas kanaler med plats för båtar, bryggor och badplatser på bästa läge som är tillgängliga för alla, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Nyhamnen ska bli ett nytt skyltfönster för Malmö. Här blandas stadens gamla miljöer med ny, modern och hållbar bebyggelse. Samtidigt ger närheten till vattnet kvalitéer som kan skapa både trivsel och attraktiva miljöer för såväl boende som näringsliv och fritidsaktiviteter, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.