Ska du omförhandla?

9 februari 2018

Ska du säga upp ditt hyresavtal eller kanske omförhandla ditt nuvarande? Vad ska du i så fall tänka på vid en omförhandling? Vi ger några tips och råd.

Glimkra.jpg
Bild: glimakra.com

Var proaktiv! Börja dialogen tidigt, gärna innan en eventuell uppsägning. Är det ändå aktuellt med en formell procedur är det viktigt att ha koll på uppsägningstider och att uppsägningen uppfyller formkraven. För att man vid en omförhandling ska ha möjlighet till medling ska ärendet hänskjutas till Hyresnämnden senast två månader från uppsägningstillfället. Det är också bra att agera efter affärsmässiga principer och förväntningar när man sedan driver sin omförhandling. Öppenhet och ärlighet från båda parter brukar vara det som håller längst och som båda har att vinna på. 

Det är bra att ha ett samtal med hyresvärden innan en uppsägning för omförhandling, det kan vara något som går att lösa utan att avtalet behöver sägas upp för omförhandling. Om skälen till en omförhandling beror på förändrade behov och krav är det bra med en öppen och tydlig diskussion med hyresvärden så att båda parter är införstådda med vad den andre vill. Förändringar i lokalen ska förstås baseras på hyresgästens önskemål samt leda till en bättre arbetsmiljö för hyresgästen. Kom dock ihåg att sådana förändringar ofta innebär en justering av hyresvillkoren.

Precis som vid uppsägning för avflyttning är formkraven viktiga. Man måste säga upp för omförhandling senast nio månader innan hyrestiden löper ut och tydligt ange till vilka hyresvillkor man önskar förlänga avtalet. När det gäller förhandlingsmöjligheterna så beror det mycket på den rådande hyresmarknaden och hur stor efterfrågan är på den typ av lokal man hyr. I en uppåtgående marknad ser fastighetsvärden ofta omförhandlingen som en möjlighet att höja hyran. Som hyresgäst kan man då försöka förhandla sig till åtgärder i lokalen, som exempelvis enklare ytskiktsrenovering eller liknande. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.