Så ska Stockholm växa

4 februari 2020

Stockholms stad ska bli en miljonstad redan 2020. Varje stadsdel har sina egna projekt men tillsammans ska de bidra till en sammanhängande stad där bebyggelse och grönstruktur samspelar och ger förutsättningar att skapa goda livsmiljöer. Intervju med Joel Edding, tillförordnad chef för Strategi och utvecklingen på Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

Stockholm - framtidens städer - puff.jpg
Foto: Stockholms stad, Pixabay, Vasakronan

Vilka olika visionsmål jobbar Stockholm aktivt med just nu?

– Stockholms stads målsättning för den långsiktiga stadsutvecklingen framgår av Översiktsplan för Stockholms stad:

Mål för stadsbyggandet

– Stockholm ska vara en stad för alla med täta och sammanhållna stadsmiljöer där bebyggelse och grönstruktur samspelar och ger förutsättningar för goda livsmiljöer. Stadens översiktsplan omfattar fyra mål.

En växande stad

– Stockholm ska vara en växande stad som genom sin attraktivitet lockar människor, företag och besökare från hela världen. En hög takt i stadsbyggandet ska säkerställa bostäder och samhällsfunktioner för alla. God tillgänglighet ska ge människor och företag goda förutsättningar att utvecklas.

En sammanhängande stad

– Stockholm ska vara en sammanhängande stad, där det är naturligt att röra sig mellan olika stadsdelar och besöka nya platser. Människor med olika bakgrund ska kunna mötas i vardagen och stadens många stadsmiljöer med sina olika kvaliteter ska vara tillgängliga för alla invånare.

God offentlig miljö

– Stockholm ska ha en mångfald av identitetsstarka stadsdelar med levande centrum. Stadens alla delar ska erbjuda en bra livsmiljö med god tillgång på stadskvaliteter och välgestaltade, trygga offentliga miljöer som inbjuder till delaktighet och lokalt engagemang.

En klimatsmart och tålig stad

– Stockholm ska vara en klimatsmart stad, där effektiv markanvändning och transporteffektiv stadsstruktur bidrar till ökad tillgänglighet, minskad klimatpåverkan och begränsad resursförbrukning. Stadsstrukturen och de tekniska systemen ska vara välfungerande och tåliga så att staden kan möta klimatförändringar och andra påfrestningar.

Vilka är de största utmaningarna i arbetet med stadsutveckling?

– En stor del av stadsutvecklingen sker inom eller i områden som angränsar till redan befintlig bebyggelse. De lättaste platserna är redan bebyggda. Detta tillsammans gör att få projekt idag är enkla utan kräver oftast omfattande utredningar, samverkan med olika aktörer och myndigheter samt välgrundade avvägningar mellan olika intressen. Vad som är de största utmaningarna varierar från plats till plats men vattenfrågor och riskfrågor är några frågor vi arbetar intensivt med just nu. Det största hindret för en omfattande stadsutveckling just nu är dock sviktande marknadsförutsättningar.

Hur vill ni att er stad ska uppfattas i framtiden?

– Stockholm ska vara en tät och sammanhållen stad där bebyggelse och grönstruktur samspelar och ger förutsättningar att skapa goda livsmiljöer. Värden som behöver tillföras är fler bostäder, arbetsplatser, attraktiva offentliga miljöer, bra parker, tillgängliga naturområden, lekplatser, idrott och kultur samt en välfungerande service, där förskolor och skolor är särskilt angeläget.

Vilka aktörer är viktiga att ha med på tåget i arbetet framåt och varför?

– En god samverkan med bygg- och fastighetsbranschen är viktigt för att ha en hög genomförbarhet i projekten. Det är även viktigt med samverkan med olika myndigheter som Trafikverket och Länsstyrelsen för att hitta gemensamma lösningar för att möjliggöra en omfattande stadsutveckling.

På vilka sätt kan invånarna i Stockholms stad vara med och påverka stadsutvecklingen?

– I varje projekt kan invånarna vara med och påverka både under samrådet och i granskningen av detaljplanen. Ibland genomförs även tidiga dialoger för att hämta in kunskap om hur invånarna använder sina områden, vad som uppskattas och vad som behöver utvecklas.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.