Så kan Tegelbacken förändras

18 mars 2019

I ”Vision Sydvästra City” visar Sweco hur deras idéer kring för områdets utveckling ser ut. Ett överdäckat spårområde skapar 50 000 kvm till handel, kontor och hotell. - Vi vill ta ett helhetsgrepp på Tegelbacken för det finns en stor förbättringspotential hos platsen, säger Staffan Sundström, landskapsarkitekt på Sweco.

Tegelbacken - webb 1.jpg
Foto: Sweco

De senaste 15 åren har det tagits fram flera förslag från diverse arkitektkontor på hur Tegelbacken skulle kunna göras om. I december publicerade konsultföretaget Sweco sin egen vision som innebär genomgripande förändringar på området. 

- Tidigare har man ofta valt att förenkla situationen. Man skapar en fin intresseväckande byggnad på platsen, men blundar för den situation man måste hantera med komplicerade frågor. Stockholms stad har i sin trafik och gatumiljöplan föreslagit åtgärder men hanterar inte den stora problematiken, säger Staffan Sundström .

Huvudprinciperna

”Vision Sydvästra City” bygger på tre huvudprinciper: en pragmatisk hantering av trafiken, en ny stadsstruktur och bebyggelse som väver samman närliggande områden samt en satsning på de offentliga rummen. 

- Viadukterna som dominerar området gör det svårt att skapa stad. Det som skiljer vårt förslag från andra är att vi bygger hela vårt resonemang på att man inte behöver bygga en ny trafikapparat här. Istället bedömer vi att Förbifart Stockholm och Essingeleden kan ta hand om den nuvarande genomfartstrafiken, säger Staffan Sundström.

Kollegan Sverker Hanson utvecklar: 

- En diskussion som har pågått länge är Centralbrons vara eller ickevara. Det finns de som vill gräva ner den, men vi har inte sett några realistiska lösningar på hur det skulle gå till. Det skulle också innebära enorma kostnader att genomföra. Vi ser hellre att vi får leva med det ingrepp som är gjort, det vill säga med passagen till Gamla Stan och Riddarholmen där vägbron är integrerad med tunnelbanan. Vi har hittat en lösning där man nyttjar Klarastrandsleden och Söderleden som infarter till centrala Stockholm, men inte som genomfarter.

Swecos illustration över Tegelbacken.


Överdäckat spårområde

Visionen som Sweco har presenterat öppnar också upp möjligheten för nya kontor. Centralbrons viadukter tas bort vilket möjliggör att spårområdet kan överdäckas i nivå med Klarabergsviadukten. Längs med Klarabergskanalen föreslås ett stråk med mindre byggnader i vattennära lägen med butiker och lokaler i bottenplan. Sammanlagt talar man om cirka 50 000 kvm handel, kontor och hotell i anslutning till överdäckningen. 

- När det handlar om stadsbyggnad har vi tittat översiktligt på vilken typ av lokaler vi har möjlighet att tillföra. Och de här siffrorna vi kommit fram till är vad vi tror är rimligt att få till i samband med en överdäckning av spårområdet, säger Staffan Sundström.

En sådan här stor infrastruktursatsning innebär en rad olika aktörers medverkan. Bland annat Stockholms stad, Jernhusen och Trafikverket.  

- Vi tror att vi kan lyfta diskussionen med berörda intressenter och skapa uppmärksamhet och så småningom involvera även Stockholms stad, säger Sundström.