Så kan köpcentrum bli mer hållbara

12 december 2017

Köpcentrum har många besökare varje dag och under många timmar av dygnet. Genom att systematiskt gå igenom ett köpcentrum avseende olika hållbarhetsaspekter går det att förbättra centrumet ur ett miljömässigt, ekonomiskt och ett socialt perspektiv. Ett hållbart köpcentrum är fullt möjligt och dessutom nödvändigt att åstadkomma.

Frölunda_Torg.jpg
Frölunda Torg i Göteborg. Foto: RStudio, Johan R Johanson

Att bygga stora handelsområden, långt ifrån bostäder och arbetsplatser, och som är planerade helt och hållet utifrån ett bilperspektiv, är så fel i tid-en. Kring dem som idag existerar måste en snarast tänka om och utforma dem utifrån dagens nödvändiga hållbarhetsaspekter. Dagens köpcentrum och handelsområden kan inte fortsätta att se ut som de gör idag. Det finns ett antal områden kopplat till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet som är nödvändiga att se över både när det gäller köpcentrum och externa handelsområden. De som ställer om snabbast kommer att överleva.


Sara Haasmark, VD, Samhällsbyggarna


Trygghet och mångfald

När det gäller den sociala hållbarheten så finns det idag forskning vad gäller brottslighet i köpcentrum, som visar var brotten sker och vilka typer av brott det är som begås i just centrum. Det forskas om hur olika typer av utomhusbelysning påverkar känslomässiga effekter. Och det finns forskning som visar hur vi påverkas av nedskräpning och förstörelse. Genom att fler känner sig trygga under fler av dygnets timmar i och kring centrum så kommer fler att röra sig i centrumområden under dygnets alla timmar, vilket i sig skapar trygghet. Att se över hur fler verksamheter och funktioner kan kombineras är bra ur flera perspektiv. Att kombinera köpcentrum med boende, förskola, skola med mera bidrar till att öka mångfald och trygghet. Även tillgänglighet är viktigt i ett centrum som en del av samhället.

Inkludera barnen

Lek ser jag också som en viktig hållbarhetsfråga. Lekplatser och lekfull inredning i köpcentrum ser jag som en självklarhet i ett inkluderande förhållningssätt. När det gäller barn så har FN-konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) inte nått till samhällsplaneringen i någon större utsträckning ännu. FN:s barnkonvention slår fast att barn och unga har rätt att framföra sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. Och ser vi köpcentrum och handelsplatser som en stor del av mångas vardag, inte minst barnens, så blir det självklart att ta del av barns och ungas synpunkter.

Köpcentrum behöver även ha riktlinjer och hjälpmedel för alla som verkar i centrumet för att få bort användningen av onödiga och giftiga kemikalier.

Solceller och odling på taket

När det kommer till klimatpåverkan är energiförbrukningen viktig att se över. Lika viktigt är det att se över hur elen är producerad. Stora fastigheter, som köpcentrum, har möjligheten att själva producera solel.

På taken där solcellerna kan placeras finns det kanske även möjlighet att anlägga en grön park med odlingar som förser centrumets restauranger med grönsaker och frukt. Utöver det är det bra att odla blommor som bin och fjärilar gillar, för att främja den biologiska mångfalden. På taket kan även komposter ta hand om matresterna som sedan kan komma de egna odlingarna till godo. Det går även att samla in regnvatten för användning till odlingarna. På taken går det också utmärkt att placera bikupor, fågelholkar och fladdermusholkar. Med kunskap är det fullt möjligt att gynna biologisk mångfald på köpcentrum och samtidigt skapa ett trevligt område för människor att träffas, vilket samtidigt ökar samvaron och gemenskapen. Med en ökad gemenskap i ett område minskar risken för nedskräpning och förstörelse. Och då ökar tryggheten i området.

Klimat och transporter

Även klimatanpassning är något alla fastighetsägare idag behöver hantera. Klimatet förändras och det innebär att vi kommer att få mer regn, mer sol, fler stormar och det är något som alla fastighetsägare behöver anpassa sig till både för att minska kostnader och för att minimera risken för skador och olyckor.

När det kommer till transporter finns det möjligheter att underlätta hållbara val. Att öka antalet cykelparkeringar och minska antalet parkeringsplatser för bilar, självklart utan att ta bort platser för taxi, handikapp och annan service. Att erbjuda uthyrning av lastcykel, installera laddstolpar för elbilar samt erbjuda hemleverans av inköpen i elbilar. Detta är såklart en större utmaning för de handelsplatser som byggts utanför tätorter, men även när det gäller dem finns det möjlighet att tänka nytt. Kan kollektivtrafiken förbättras till området? Kan området planeras så att det även rymmer bostäder? Det är inte hållbart att planera in områden som enbart rymmer handel och dit en lättast tar sig med egen bil.

Tid är en viktig aspekt

Tid är också en viktig hållbarhetsaspekt när det gäller hur vi vill använda vår tid i form av resande, till arbete, inköp och fritidssysselsättningar. Genom en hållbar planering av samhället där olika aktiviteter inte är separerade så långt från varandra går det att frigöra mer tid till det som vi tycker är viktigt.

Tid är även viktigt i form av smart nyttjande av ytor. Exempelvis används många ytor endast en del av dygnets timmar, när de samtidigt skulle kunna användas till annat under dygnets återstående timmar. Genom att se över lokalbehovet är det möjligt att minska behovet av nybyggnation. Detta är en viktig fråga ur klimatsynpunkt, men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Det finns så mycket att göra och idag finns det många olika goda exempel för köpcentrum att inspireras av för att bidra till en hållbar stadsutveckling.

Författad av Sara Haasmark, VD, Samhällsbyggarna
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.