NK-kvarteret ska utvecklas

15 december 2020

I juni 2020 bjöd Hufvudstaden i samarbete med Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret och Sveriges Arkitekter in till prekvalificering inför parallella uppdrag för underlag för ny detaljplan och utveckling NK kvarteret i Göteborg. Nu har fyra arkitektkontor valts ut.

NK.jpg
Bild: Wikimedia

NK-kvarteret ligger i Göteborgs absoluta citykärna både historiskt och kommersiellt. Området är klassat som riksintresse med stora antikvariska värden och varuhuset NK är dessutom Göteborgs äldsta. Själva kvarteret är komplext till sin utformning. Sex byggnader med olika förutsättningar rymmer tillsammans varuhuset NK och kontorslokaler. Här handlar det om att ta ett helhetsgrepp på hela kvarteret.

Kommande planläggning innebär en fortsatt utveckling av hela kvarteret med i huvudsak handel och kontor. Utifrån NK:s behov och områdets stadsbild och förutsättningar innebär uppdraget att utreda, analysera och gestalta en om- och påbyggnad om max 10 000 kvm. 

I uppdraget är det viktigt att föra en diskussion utifrån en sammanvägd bild av stadsbild, riksintresse kulturmiljö, historisk läsbarhet, sammanhang i staden, framtidens handel och NK:s identitet.

Hufvudstaden och Stadsbyggnadskontoret har i samverkan valt ut fyra kontor för genomförande av parallella uppdrag. De utvalda arkitektkontoren är General Architecture, Liljewall, Cobe och Ahrbom & Partner. Resultatet av det parallella uppdraget kommer att ligga till grund för detaljplaneläggningen och den fortsatta planprocessen. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.