Minskad lojalitet hos Sveriges lokalhyresgäster

2 april 2024

AktivBo har sammanställt enkätsvar från 33 kommersiella fastighetsbolag i den årliga rapporten Så tycker Sveriges hyresgäster 2023 - Lokaler. I rapporten framgår att allt färre lokalhyresgäster är villiga att vända sig till sin befintliga hyresvärd vid förändrade lokalbehov. Totalt uppgav 13,1 procent att de skulle se sig om efter en ny hyresvärd. En försämring med 1,5 procentenheter sedan 2022.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

Varje år sammanställer kunskaps- och plattformsföretaget AktivBo data från lokalhyresgäster i hela Sverige. I årets upplaga av Så tycker Sveriges hyresgäster 2023 - Lokaler uppger 80 procent av 4 183 svenska lokalhyresgäster att de får en god service av sin hyresvärd. En minskning med 1,4 procentenheter sedan 2022. Bäst service upplever hyresgäster inom ”restaurang/café” följt av hyresgäster som hyr samhällsfastigheter. Sämst service upplever hyresgästerna inom retail/handel. Bild: Unsplash


– Att andelen hyresgäster som är villiga att byta hyresvärd ökar innebär att fastighetsägarna riskerar att gå miste om stora intäkter. En orsak är att färre hyresgäster är nöjda med den service som erbjuds samtidigt som fler hyresgäster uppger att de är missnöjda med hyran, säger Martin Talme, Affärs- och produktchef på AktivBo Group.


Ökade förutsättningar för att kunna agera miljömedvetet

Allt fler hyresgäster upplever ökade möjligheter att agera miljömedvetet i sina lokaler. Under 2023 uppgav 82,8 procent av de tillfrågade att möjligheterna var ganska- eller mycket bra. En ökning med 1,8 procentenheter jämfört med året innan. Spridningen mellan olika lokaltyper är dock stor där 84,9% av hyresgästerna i segmentet restaurang/café är nöjda medan motsvarande siffra för kontorshyresgästerna är 74,3%.

– Ett ökat fokus på hållbarhet i branschen under de senaste åren återspeglas även i resultaten i undersökningarna. Miljömässig och social hållbarhet ligger högt på fastighetsbolagens agendor, där allt fler bolag väljer att koppla resultatet i undersökningarna till sin hållbarhetsrapportering, avslutar Martin Talme.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.