Kraftigt uppsving i framtidstro hos svenska småföretag

14 maj 2024

Vismas Affärsbarometer för våren 2024 visar på en växande optimism bland mindre företag. Undersökningen omfattar 1 002 små och medelstora företag och genomfördes mellan den 12 mars och 15 april 2024.

Henrik Salwén, vd för Visma Advantage. Bild: Visma Advantage
Henrik Salwén, vd för Visma Advantage. Bild: Visma Advantage

– Vårt viktigaste budskap till svenska företag är att en lågkonjunktur alltid är kortare än en högkonjunktur. Vi har lyft det här perspektivet i webbinarier, mejlutskick och i direkta kundkontakter via telefon under flera år. Nu ökar framtidstron. Men det betyder inte att lågkonjunkturen är över. Det är fortfarande viktigt med en strikt kostnadskontroll som möjliggör investeringar när konjunkturen verkligen har vänt, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.


 
Positiv trend

Enligt Vismas Affärsbarometer tror 44 procent av företagen att försäljningen kommer att öka under de kommande sex månaderna, motsvarande siffra i höstens undersökning var 32 procent. Drygt 31 procent ser en oförändrad försäljning som det troligaste alternativet och knappt 23 procent spår en minskning. I den förra undersökningen trodde 36 procent av företagen att försäljningen skulle minska. 

 

Ur ett branschperspektiv visar undersökningen att företag i olika branscher gör skilda bedömningar av sina försäljningsutsikter de kommande sex månaderna. Branschtillhörighet visar sig vara en central faktor för den övergripande framtidstron. 

 

Inom hotell och restaurang är optimismen påtaglig, med 69 procent som förväntar sig ökad försäljning. Det är en ökning med 28 procent jämfört med höstens Affärsbarometer. Även hos företag verksamma inom fastighetssektorn samt IT och telecom finns en stark framtidstro. Här gör 65 respektive 61 procent bedömningen att försäljningen kommer att utvecklas positivt. 

 

En betydligt mer dämpad syn på den egna försäljningsutvecklingen återfinns hos företag som arbetar inom el och VVS: 54 procent spår en minskad försäljning. Inom byggbranschen är motsvarande siffra 38 procent, vilket dock är en klar förbättring från de 59 procent som i höstens undersökning såg en negativ försäljningsutveckling som mest trolig.

 

– Den ökande framtidstron bland småföretagen är ett välkommet besked. Bilden är splittrad, framför allt mellan olika branscher, men det återspeglar också de unika utmaningar och möjligheter som företag inom varje sektor står inför. En tumregel är att aktörer som förbereder sina verksamheter och ställer om i tid också klarar ekonomiska påfrestningar bäst. Men det är viktigt att komma ihåg att tillväxt har en generell och stark koppling till konjunktur, säger Henrik Salwén.

 

Ökningar på länsnivå

Norrbotten utmärker sig som det län där framtidstron är som högst: 57 procent av företagen tror att deras försäljning kommer att öka. Företag verksamma i Örebro län och Jämtland uppvisar också en stark tro på det kommande halvåret – 53 respektive 50 procent ser en ökad försäljning som ett troligt scenario. Den största förändringen noteras bland småföretagen på Gotland, där 47 procent spår en ökad försäljning: upp från 39 procent i den förra undersökningen.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.