Kommunen i framkant

28 januari 2020

Örebro är Sveriges sjätte största stad och näringslivet har länge präglats av industrun. Nu tar de steget in i framtiden och storsatsar på att bli en digitalt smart stad. De kommande tio åren förväntas befolkningen öka till drygt 180 000 invånare. Intervju med Patrik Kindström, tf biträdande förvaltningschef, verksamhetschef Örebro kommun, Stadsbyggnad, Planeringsavdelningen.

Örebro - puff 2.jpg
Bilder: Mandaworks

Vilka är de största utmaningarna i ert stadsutvecklingsarbete?

– Generellt har vi en mycket god stadsutveckling. Utmaningar finns främst i att i utvecklingen av staden se till att vi ökar den sociala hållbarheten såsom trygghet, integrerande samhällsplanering plus goda boendemiljöer och boendemöjligheter för alla. Det kan vi göra dels genom god planering , där Örebro kommuns helt nya och konkreta översiktsplan är grunden, men också genom tillförande av digital smarthet i den offentliga miljön.

Vilka är de viktigaste frågorna i planerna framåt?

– Balansen av hållbarhetsaspekterna. I Agenda 2030, som utgör kommunens styrmodell, finns flera aspekter att praktiskt omsätta i utvecklingen av staden. Det rör såväl ekologiska värden, sociala värden och ekonomiska som interagerar med varandra.

 Hur vill ni att er stad ska uppfattas i framtiden?

– Örebros vision är att vara Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. I det ligger att vi vill uppfattas som hållbara, inbjudande och en kommun som ligger i framkant när det gäller bebyggda miljöer och tillämpning av digital, smart stad. Vi vill bygga vidare på Örebros styrka med en vacker och levande stadskärna, god och lättillgänglig service samt stora naturvärden med ett rikt friluftsliv.


På Örebros landsbygd prioriteras bebyggelseutveckling i kommunens tätorter, de småorter som är viktiga i sin bygd, och de områden som förbinder dem med staden.


Vilka aktörer är viktiga att ha med på tåget i arbetet framåt och varför?

– Det finns inga aktörer som är oviktiga. Vi ser att samarbete med lokala aktörer såsom Örebro universitet, fastighetsägare, näringsliv och inte minst alla örebroare är viktiga, men även andra nationella och internationella aktörer inom bland annat fastighetsutveckling, utvecklare av digital teknik med mera.

Hur ska ni växa?

– Mötesplatser och fungerande vardagsliv i stadsdelarna skapas genom att tillkommande dagligvaruhandel, offentlig service, kultur- och fritidsaktiviteter etc. i stor utsträckning lokaliseras till vissa stråk och befintliga eller nya lokala centrum.

På Örebros landsbygd prioriteras bebyggelseutveckling i kommunens tätorter, de småorter som är viktiga i sin bygd, och de områden som förbinder dem med staden.

Vi ser ett behov av att det framåt tillskapas cirka 900-1 200 bostäder om året. De senaste fem åren har det byggts i genomsnitt drygt 1 200 bostäder om året, med toppnoteringar år 2016 och 2017 med över 2 000 färdigställda nya bostäder per år. Örebro kommun har idag knappt 154 000 invånare. De kommande 10 åren förväntas befolkningen i Örebro växa med drygt 27 000 till drygt 180 000 invånare

Tillväxten av arbetsplatser bedöms till cirka 1 300 per år. Vi ser en fördelning att cirka 30 procent av arbetsplatserna är kontorsberoende. Det omräknas till ett behov att tillföra cirka 5 000 kvadratmeter kontorsyta per år. Vi ser en stark tillväxt av arbetsplatser inom logistiknäringen.

Vad vill ni i framtiden vara ledande inom, och varför?

– Vi har en verksamhetsidé som lyder: Med politiken som uppdragsgivare och medborgarna i fokus leder och utvecklar vi samhällsbyggnadsområdet, skapar förutsättningar för hållbara och smarta samhällen nu och för kommande generationer, genom kloka lösningar med digitalisering som grund. Det är egentligen tre olika ben där vi som Samhällsbyggnadsområde vill vara i framkant; det är hållbar utveckling, markförsörjning för bostäder och verksamheter samt smart digital utveckling.


 Örebro har haft en sådan utveckling och vi ser att det också kommer fortsätta framöver. Ur Örebros perspektiv finns flertalet styrkor som borgar för fortsatt god utveckling.


Vad behöver ni från fastighetsaktörer/fastighetsbranschen för att kunna utvecklas på rätt sätt?

– Vi behöver att fastighetsägare/fastighetsbranschen försätter sina långsiktiga investeringar över tid för att säkerställa framförallt bostadsförsörjningen, vilket vi ser att det görs idag. Vi vill även att branschen tillsammans med övriga samhällsbyggnadsaktörer satsar på innovativ utveckling för att öka hållbarheten i byggnation och förvaltning. Örebro kommun tar tillsammans med Örebrobostäder och E.on kliv i att erbjuda smarta lösningar för ”hus som delar energi”, för att kunna minska både effektbehovet och energiförbrukningen. Vi ser gärna att fastighetsägare/fastighetsutvecklare både är med och utmanar med nya smarta lösningar för ökad hållbarhet i fastighetsbeståndet och vid fastighetsutveckling.

Hur tror ni att ni i framtiden kommer stå er i "konkurrensen" med andra städer i liknande storlek?

– Svenska medelstora städer med bra läge och goda kommunikationer har en stor potential att fortsätta växa kraftigt och hållbart. Örebro har haft en sådan utveckling och vi ser att det också kommer fortsätta framöver. Ur Örebros perspektiv finns flertalet styrkor som borgar för fortsatt god utveckling. Det är ett starkt universitet som har den bästa näringslivsmatchningen i Sverige, en kraftig näringslivsutveckling där Örebro som logistikregion utvecklas löpande samt snabba och ändamålsenliga kommunala processer som klarar att hantera både stark och snabb tillväxt kombinerat med hållbara lösningar och resultat.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.