En ny arbetsmiljöstrategi för ett förändrat arbetsliv

25 juni 2024

Regeringen har fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny arbetsmiljöstrategi för perioden 2026–2030. Syftet är att ange inriktningen för regeringens arbetsmiljöpolitik. Utredningen ska bland annat analysera genomslaget för den nuvarande arbetsmiljöstrategin med dess fyra delmål och bedöma om delmålen är ändamålsenligt utformade.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

- Beslutet att tillsätta denna utredning är ett viktigt steg för att skapa en bättre arbetsmiljö för alla. Dagens arbetsliv präglas av en rad omvärldsförändringar och faktorer. Arbetsrelaterad stress, distansarbete och digitalisering, brottslighet och arbetstagares utsatthet, den gröna omställningen och klimatförändringarnas effekter samt internationalisering är alla faktorer som påverkar arbetslivet. Vi behöver en ny arbetsmiljöstrategi som har ett tydligare fokus på dessa delar, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Utredningen ska lämna förslag om en arbetsmiljöstrategi för 2026–2030 och om vilka delmål som bör gälla för strategin, och även lämna förslag på fortsatta åtgärder 2026–2030 som långsiktigt kan bidra till delmålens genomslag. 

Som särskild utredare utses Håkan Olsson. Han är idag särskild rådgivare vid Arbetsmiljöverket där han har en lång bakgrund, bland annat som vikarierande generaldirektör.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 11 juni 2025. 

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.