"En bra dialog är grundläggande"

7 december 2017

Higab äger fastigheter i hela Göteborg, många av dem med stort kulturhistoriskt värde som måste hanteras varsamt. För Higab är det därför extra viktigt att skapa en bra dialog och att rätt hyresgäst placeras i rätt lokal.

eggers
Fastighet Hotel Eggers, Göteborg

I vilka områden äger ni lokaler?

– Higab har fastigheter i hela Göteborg med koncentration i centrum.

Kan du berätta om några specifika objekt som är lediga just nu eller några projekt som är på gång?

– Just nu har vi inga större vakanser i centrum, men vi har ett par mindre kontor i Västra Nordstan för uthyrning. Några kulturhistoriska byggnader är uthyrda på korttidskontrakt eller står outhyrda i väntan på grundförstärkning eller ombyggnad, till exempel Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg, Wernerska villan och Dicksonska palatsets annex.

Vilka är de vanligaste missförstånden som kan uppstå mellan fastighetsägare och hyresgäst och hur kan de undvikas?

– Grundläggande är en god dialog mellan hyresgäst och hyresvärd kring hyresavtalets alla delar och dess innebörd. Vid större ombyggnader/underhållsprojekt i fastigheten och/eller ombyggnader på gator intill fastigheten är en tät dialog ännu viktigare. Ibland kan missförstånd uppstå kring vem som bär ansvaret för eventuellt hinder och men i nyttjanderätten.

Vad är det viktigaste för er i relationen med en hyresgäst?

– Att det finns en bra dialog och ett ömsesidigt förtroende. Då Higab arbetar med många kulturhistoriskt värdefulla byggnader är det viktigt för oss att hyresgästen har förståelse även för vårt uppdrag att vårda och utveckla byggnaderna. Utveckling av fastigheterna sker med stor varsamhet i dialog med t ex Länsstyrelsen, vilket ibland också gör att en mindre ombyggnad/förändring kan ta tid. Det är också viktigt med rätt hyresgäst i rätt lokal. Higab arbetar löpande med att utveckla våra konceptfastigheter. Genom att förtydliga platssyften och inriktningsdokument kan vi anpassa och erbjuda lokaler för verksamheter som ger platsen ett mervärde och som själva får ett mervärde av ha just den lokalen. Jag tänker då på fastigheter som t ex Kronhuset och Kronhusbodarna, Stora Saluhallen, Feskekôrka och Brewhouse.

På vilket sätt arbetar ni tillsammans med era hyresgäster när det gäller miljöfrågor?

– Higab erbjuder alla sina hyresgäster att teckna ”gröna bilagan” som upprättats av SABO, Svensk handel, SHR och Fastighetsägarna. ”Gröna bilagan” innebär ett ömsesidigt ansvarstagande för ett gemensamt miljöarbete mellan hyresgäst och hyresvärd.

Vad är viktigt för hyresgästen att vara extra uppmärksam på när det är dags att skriva hyreskontrakt?

– Att hyresgäst och hyresvärd är överens om vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalen. I hyreskontraktet formuleras detta under ”lokalens användning” och formuleringen styr sedan vilken verksamhet som får bedrivas i lokalen under hyresperioden. Man måste också vara medveten om att hyresgästen förbinder sig att svara för att hyran inkommer till hyresvärden för hela hyrestiden som vanligen är 3, 5 eller 10 år och att lokalen endast kan sägas upp till hyrestidens utgång. Vad som ingår i grundhyran och vilka tillägg som tillkommer är andra viktiga avtalspunkter, liksom hur gränsdragningen ser ut. Vem svarar t ex för underhåll och nyanskaffning av installationer, vitvaror och ytskikt i lokalen?

Vad ska man som hyresgäst tänka på i valet av hyresvärd?

– Hyresvärdens långsiktiga mål med förvaltningen av fastigheten styr ofta omfattningen av planerat och löpande underhåll, vilket i sin tur styr fastighetens skick över tid. Hur målsättningen kring service hos hyresvärden ser ut vid felanmälan och annan löpande kundkundkontakt kan också vara av betydelse för hyresgästens verksamhet. Hur ser fastighetsägarens fastighetsbestånd ut? Om min verksamhet växer och vi har behov av att expandera våra lokaler, kan hyresvärden då hjälpa till? Hyresvärdens engagemang i stadsutvecklingsfrågor i anslutning till fastigheten kan vara viktig för min verksamhet. Fundera över fastighetens geografiska placering utifrån tillgänglighet för medarbetare/besökare. Hur tar man sig till lokalen med kollektivtrafik/transportfordon/bil? Hur ser det ut med cykelparkering? Finns möjlighet att ladda eldrivna fordon etc?

Vilka tips kan du ge till lokalsökande företag?

– Var ute i god tid när du söker lokal. Förbered en utförlig behovsspecifikation med vad som är krav och önskemål samt avsätt tid för processen.   

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.