Den moderna industrikommunen

14 augusti 2018

Eslöv är en modern industrikommun med ett strategiskt läge mitt i den dynamiska Öresundsregionen. Här verkar och utvecklas stora globala koncerner sida vid sida med expansiva lokala företag. Totalt finns det ungefär 3 000 företag i kommunen och intresset från fler som vill etablera sig här växer.

Eslöv med sitt strategiska läge drar fler och fler företag. Lars Persson & Kosovar Gashi, Näringslivschef respektive Näringslivstrateg, Eslövs kommun, berättar mer.

Beskriv Eslöv och stadens näringsliv.

– Eslöv är en modern industrikommun med ett strategiskt läge mitt i den dynamiska Öresundsregionen. Näringslivsstrukturen utgörs i stor del av tillverkande företag med koppling till de gröna näringarna som till exempel livsmedel och jordbruk samt entreprenadmaskiner. I kommunen verkar och utvecklas stora globala koncerner sida vid sida med expansiva lokala företag. Totalt finns det ungefär 3 000 företag i Eslövs kommun.

Varför ska man etablera sig i Eslöv?

– Läget, läget, läget! Du ska etablera dig i Eslöv om du vill vara verksam på en plats där det är enkelt och attraktivt att starta, driva och utveckla företag. Här finns en stark företagsgemenskap och närhet till såväl marknader och kunder som till kommunens företagsservice och näringslivsaktiviteter.


Hur ser utbudet på lokaler och mark ut gentemot efterfrågan?

– Vi märker ett växande intresse bland företag att etablera sin verksamhet i Eslövs kommun. Samtidigt uppfattar vi att det befintliga näringslivet växer och efterfrågar både nya lokaler och även ibland tomter. Generellt upplever vi att efterfrågan ökar från ytkrävande verksamheter.


Vad finns det för lediga lokaler och mark i kommunen just nu?

– Eslöv, som andra medelstora svenska kommuner, påverkas av förändrade konsumentbeteenden och ökad internethandel vilket påverkar både serviceutbudet och tillgången på lokaler i centrum. Genom kommunens industrifastighetsbolag (EIFAB) är det möjligt att få tillgång till ändamålsenliga och prisvärda lokaler. Parallellt har vi ett nära samarbete och bra dialog med fastighetsägare i kommunen som involveras vid etableringsförfrågningar. Utöver detta har vi ett industriområde, beläget relativt centralt med bra tillgång till vägnät och annan infrastruktur, som heter Gustafslund. I nuläget finns det ett fåtal tomter kvar här.


Hur ser samarbetet med fastighetsägarna i kommunen ut?

– Tillsammans är vi starka! Det finns ett nära och formaliserat samarbete med de största fastighetsägarna i centrum som tillsammans med kommunen är huvudfinansiärer till en heltidstjänst av en centrumledare. Utöver detta samverkar vi med andra fastighetsägare när det gäller företagsetableringar och diverse utvecklingsprojekt. 


Vad sker i kommunen och i näringslivet?

– Flera av våra stora företag har nyligen genomfört eller ska genomföra stora investeringar i befintliga och nya anläggningar. I Eslövs kommun invigdes nyligen en ny pendeltågsstation som förstärker och utvidgar den lokala arbetsmarknadsregionen. Det senaste åren har det byggts fler lägenheter per tusen invånare i kommunen än riksgenomsnittet. Byggandet kommer att fortsätta, fram  till 2035 räknar vi med att det kommer att byggas mellan 3 000-4 000 nya lägenheter. För att möta en växande befolkning satsar kommunen stort på skolor. Vi bygger bland annat en helt ny gymnasieskola i Eslöv samtidigt som många av grundskolorna byggs ut och moderniseras. För att fortsätta utveckla ett attraktivt och levande centrum kommer Stora Torg i Eslöv att byggas om för 50 miljoner kronor med start 2019.


Hur jobbar ni för att utveckla näringslivet och få fler företag att etablera sig i kommunen?

– Kommunen har en tydlig vision om att bli Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Men det i sikte följer att vi ska eftersträva att vara ett attraktivt och självklart val för företag att starta, driva och utveckla sina verksamheter i kommunen. Vi anser att en god dialog med vårt lokala näringsliv är nyckeln till ett gott företagsklimat. Vi försöker synliggöra vårt näringsliv i olika sammanhang samt vara flitiga besökare ute på företagen, både själva och tillsammans med kommunledningen. Genom våra näringslivsaktiviteter försöker vi skapa forum för erfarenhet och kunskapsutbyte.


Vad behövs för att Eslöv ska fortsätta utvecklas i rätt riktning?

– Den positiva utvecklingen förstärks ytterligare genom fortsatt fokus på frågor som berör hållbar tillväxt, god livskvalité och ett bra företagsklimat.  

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.