Backaplan i förvandling

29 augusti 2018

En stor förändring väntar Backaplan. Ett kvadratkilometer stort område som idag mest består av handel och verksamheter med stora asfalterade ytor, är tänkt att förvandlas till en helt ny stadsdel, en grön blandstad med kvartersstruktur och cityhandel. Med 7 000 nya bostäder, flera parker, kultur, service och cityhandel blir det här Hisingens centrum och ett av Göteborgs större stadsutvecklingsområde. Nu har byggnadsnämnden fattat beslut om att programmet för Backaplan går ut på samråd.

Backaplan.jpg
Bild: White

Backaplan är ett industri- och handelsområde utbyggt på 1960-talet, och är bland göteborgarna känt som en viktig handelsplats. Idag finns stora avstånd mellan husen, många parkeringsplatser, stora asfalterade ytor och knappast inget utrymme för boende eller skolor. Nu är tanken att det istället ska växa fram kvarter med bostäder, grönområden, spårvagnar och mötesplatser. 

Ny stadsdel

- Med 7 000 nya bostäder, flera parker, kultur, service och cityhandel blir det här Hisingens centrum och ett av Göteborgs större stadsutvecklingsområde, säger Martin Storm, chef på planavdelningen, stadsbyggnadskontoret.


När hela Backaplan är färdigbyggt kommer det vara en helt ny stadsdel, med såväl cityhandel, kulturhus, skolor, äldreboende, idrottshall, 7 000 nya bostäder och flera parker.- När hela Backaplan är färdigbyggt kommer det vara en helt ny stadsdel, med såväl cityhandel, kulturhus, skolor, äldreboende, idrottshall, 7 000 nya bostäder och flera parker bland annat, fortsätter Martin Storm.

Ut på samråd

Tisdagen den 28 augusti fattade byggnadsnämnden beslut om att programmet för Backaplan nu i höst ska ut på samråd för att allmänheten ska kunna säga sitt. Tanken är att Backaplan ska utvecklas från handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd, grön och levande stadsmiljö. Området är också en viktig pusselbit för att kunna knyta ihop staden över älven.


Idag består Backaplan mest av gallerior, butiker och stormarknader dit människor främst kommer med bil. Nu planeras det för en mer cityliknande handel, med flera och ett mer varierat utbud av butiker, mötesplatser och caféer.

- Tanken är att det ska vara enkelt att leva hållbart med närhet till service, skolor, handel och parker, menar Caroline Valen, projektledare på stadsbyggnadskontoret.

Programarbetet har tagits fram i bred samverkan med kommunala förvaltningar, fastighetsägare och verksamma på platsen. Arbetet har pågått i drygt ett år och man har jobbat mycket med att uppfylla Göteborgs Stads strategiska mål för stadsbyggnadskvaliteter, såsom täthet, grönyta, social service, mobilitet etc.

Etappvis

- I programarbetet har vi tagit fram övergripande förutsättningar, värden och strategier för utvecklingen av Backaplan till en attraktiv blandstad. Bland annat har vi tittat på vad som krävs för att uppnå en socialt blandad stad med varierat bostadsutbud, tillräcklig kommunal service, centrumhandel i blandstad, kultur och idrott, prioritering av fotgängare, cyklister och kollektivtrafik, samt attraktiva mötesplatser, säger Caroline Valen.

Utvecklingen kommer att ske etappvis över en relativt lång period, ca 15-20 år, men redan inom ett par år kommer förvandlingen att synas. Backaplan är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Ett projekt som innebär att centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, staden ska bindas samman över älven för att skapa en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Efter byggnadsnämndens beslut går nu programmet ut på samråd under tiden 5 september till 16 oktober.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.