Bättre förutsättningar för butiker i nytt läge

7 december 2017

Intresset för Holma och Kroksbäck växer. I och med Hyllies framväxt har dessa delar fått ett nytt läge i staden. Från att ha legat i utkanten har området istället hamnat centralt, bara 10 minuters gångväg från Hyllie C. Här ska nu skapas nya förutsättningar, bl a för butiker.

uufr9ggsznhegofdqzdc.jpg
Illustration: Nyréns Arkitektkontor

Dagens Holma och Kroksbäck ligger idag, på klassiskt miljonprogramvis, avskärmade av stora trafikleder. I det nya planprogram som godkändes förra året konkretiseras översiktsplanens mål om att omvandla Pildammsvägen och Lorensborgsgatan till stadsgator, kantade av hus med butiker och lokaler i bottenvåningarna, gång- och cykelbanor, träd och belysning.

Redan nu märks ett ökat intresse för Holma och Kroksbäck, som i och med Hyllies framväxt har fått ett nytt läge i staden. Från att ha legat i utkanten har området istället hamnat centralt, bara 10 minuters gångväg från Hyllie C. Närheten till det nya badhuset har höjt attraktiviteten ytterligare.

Det nya planprogrammet är en viljeinriktning för hur området långsiktigt bör förändras och ligger till grund för kommande detaljplaner. Fokus i planen för Holma och Kroksbäck är att bryta barriärer, både fysiska och mentala. Här ges förslag på hur ny bebyggelse kan bidra till en socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling i området. I planprogrammet finns det utrymme för fler och mer varierade bostäder, nya skolor och förskolor, bättre förutsättningar för butiker och annan närservice, stadsgator, nya torg och mötesplatser och en mer tillgänglig park.

I planprogrammet föreslås också en utveckling av de öst-västliga gatorna inom Holma och Kroksbäck. Ny bebyggelse och nya funktioner, med entréer mot gatorna, bidrar till att göra stråken mer aktiva och trygga. Dagens återvändsgator föreslås byggas om till gångfartsgator och anslutas till Lorensborgsgatan och Pildammsvägen. På så sätt skapas sammanhängande stråk från omgivande områden till Holma och Kroksbäck och vidare in i Kroksbäcksparken. På samma sätt bidrar en cykelboulevard, som förbinder Malmö centrum med Hyllie genom Kroksbäcksparken, till att tillgängliggöra både parken och hela området.

– Nu handlar det om att förverkliga potentialen i Holma och Kroksbäck, i det nya centrala läget mellan Hyllie och Innerstan och mellan Västra och Östra Malmö. Arbetet med att forma området ska utgå från en fortsatt nära dialog med de boende, säger Märta Stenevi (MP), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Med utbyggnaden av Hyllie får Holma och Kroksbäck ett helt nytt läge i Malmö. Genom det nya planprogrammet startar en långsiktig utveckling av området, som både ger ett lyft för de boende och tydligare binder ihop staden, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.