Är du beredd att ta risken?

9 mars 2020

Det finns många risker med att driva verksamhet. Men vems ansvar är egentligen vems? Vet du vad du och ditt företag har för skyldigheter? Följer du den lagstiftningen om arbetsmiljö som finns fastslagen? Har du en plan för kris och/eller katastrof? Här guidar brandingenjör och riskingenjör Ola Persson vad som gäller kring brandskyddsarbetet.

Bild: Pixabay

Föreställ dig att du kommer till ditt företag tidigt en morgon och möts av en polisman som meddelar att du har haft inbrott. Hela ditt datasystem är, till följd av stöld av datorenheter och servrar, helt borta. Eller föreställ dig att en anställd säger upp sig. Han vill gärna sluta så fort som möjligt eftersom han har, som han säger, fått ”ett erbjudande han inte kan säga nej till”. Du bekräftar och säger att hans arbetsuppgifter nog säkert kan lösas tills att nyanställning av en ersättare har skett. Men, när han har slutat så märker du att de kunder du haft sedan flera år gått över till en konkurrent. Dessutom marknadsför konkurrenten produkter som du tagit fram. Det är dessutom otvivelaktiga plagiat.

Kan du se bilden framför dig den dag då du blir uppringd av räddningstjänsten som meddelar att hela dit företag är borta till följd av anlagd brand? Kan du tänka dig den dagen då du har alla dina produktspecialister på resa? Och att du en morgon läser att deras flyg har försvunnit och förmodligen har störtat. Har du rutiner för att få fram information? Har du möjlighet att driva företaget vidare? Kan du snabbt få fram nya rutiner?

Vet du om att det kanske på din restaurang finns personal som inte kan hålla fingrarna i styr eller skilja på mitt och ditt? Är du säker på att allt blir rätt vid kontanthantering eller kassaarbete? Vet du om det förekommer ”kompisköp”? Vet du om det förekommer stölder på ditt företag? Kan du överhuvudtaget lita på din personal? Trivs alla, eller finns det anledning till osämja eller andra tvivelaktigheter?

Det finns många risker med att driva verksamhet. Och vems ansvar är egentligen vems? Vet du vad du och ditt företag har för skyldigheter, exempelvis kring brandskyddsarbete?

brandskyddsarbetet

Följer du den lagstiftningen om systematiskt brandskyddsarbete som finns enligt Lagen Om Skydd mot Olyckor (LSO)? Kolla in vad som gäller nedan:

Om automatiskt brandlarm/ internt brandlarm/brandindikering - Hyresgästen och verksamhetens ansvar enligt SBF110:8, BBR samt LSO. Kravet är oftast verksamhetsrelaterat enligt regler.

Om utrymningslarm - Hyresgästens och verksamhetens ansvar. Utfört enligt SBF 110:8 samt utrymningskungörelsen AFS 2003. Detta för att säkerställa utrymning i i publika lokaler samt personintensiva lokaler, skolor, vårdinrättningar, vandrarhem, hotell med flera. Kravet är oftast verksamhetsrelaterat enligt regler.

Om brandcellsgränser och avgränsningar - Helt fastighetsägarens ansvar enligt Boverkets Byggregler. Gäller även branddörrar.

Det finns många risker att driva verksamhet. Men vems ansvar är egentligen vems? Vet du vad du och ditt företag har för skyldigheter?

Om brandmateriel - Hyresgästens och verksamhetens ansvar. Det är av stor vikt att personal kan agera tidigt för att undvika att en brandhändelse eskalerar. Det gäller också i allra högsta grad även brandfilt för att tidigt och effektivt släcka brand.

Om brandtätning - Delat ansvar mellan entreprenör, fastighetsägare och verksamhet beroende på vem som beställt och ansvarar för installationen.

Om nödbelysning - Delat ansvar beroende på vad som avtalats och verksamhetens art och då ansvar enligt utrymningskungörelsen AFS2003.

Om insatsplan - Räddningstjänstens ansvar.

Om utrymningsskyltning och utrymningsplaner - Oftast fastighetsägare ansvar men krav på kompletteringar kan förekomma på grund av verksamhetens art.

Utrymningstrappa/stege - Helt fastighetsägarens ansvar.

Information till personal - Verksamhetens hela ansvar.

Information till besökare - Verksamhetens ansvar. Detta gäller även vid evenemang. Det är mycket viktigt att information om utrymningssäkerhet delges besökare. Inom verksamheten ska tydlig fördelning av ansvar klargöras. Som regel är det den som leder evenemang som också har det genomgripande ansvaret. Så också för att regler för utrymningssäkerhet och brandskydd i det specifika fallet efterlevs.

Information till entreprenörer - Delat ansvar mellan fastighetsägare och verksamhet, beroende på vem som beställt aktuellt entreprenadarbete. Gäller allra helst vid ”heta arbeten” då det krävs certifikat och utbildning enligt företagsförsäkringens villkor.

Om utbildning av personal - Verksamhetens ansvar.

Fysisk säkerhet i form av skalskydd är alltid verksamhetens ansvar.

Redovisning av det byggnadstekniska brandskyddet - Delat ansvar mellan verksamhet och fastighetsägare. Beroende på vem som ansvarat för vilken installation som utförts.

Skriftlig redogörelse till räddningstjänsten enligt LOS - Delat ansvar. Verksamhet ska om krav finns (exempelvis publik verksamhet eller dylikt) redovisa förhållanden enligt skriftlig redogörelse. Dessutom ska fastighetsägare också redovisa det byggnads – tekniska enligt samma krav på skriftlig redogörelse.

Det byggnadstekniska ansvaret - Hyresvärden/fastighetsägaren tillhandahåller oftast fastighetsrelaterade fysiska förhållanden, till exempel golv-väggar-tak och fasad. Om verksamheten, på grund av typen av verksamhet, önskar ändringar sker ofta detta genom överenskommelser där bägge parter kommer överens om de ändringar som ska genomföras. Oavsett om det gäller interiört eller exteriört så ska överenskommelse och ansvarsfördelning tecknas i samband med avtal om hyra av lokalen eller fastigheten/byggnaden.

Vid verksamhetsförändringar inom lokaler måste hänsyn alltid tas till Boverkets Byggnadsregler gällande verksamhetsklass. Vid förändringar i verksamhetsklass krävs alltid bygglov.

Fysisk säkerhet i form av skalskydd (fönster-dörrar-väggar med mera) är alltid verksamhetens ansvar. Detta skydd byggs upp och appliceras helt beroende på verksamhetens art. Då i samarbete med försäkringsgivare och säkerhetsskydd.

Det gäller också det tekniska säkerhetsskyddet. Regler runt fysisk och teknisk säkerhet finns i regler utarbetade av Stöldskyddsföreningen samt i företagens respektive försäkringsvillkor.


Krönikör: Ola Persson, brandingenjör/riskingenjör

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.