Är det HRs ansvar?

21 maj 2019

Personalavdelningarnas roll har de senaste decennierna förändrats och i många organisationer har det inneburit att de fått större ansvar för arbetsmiljön. Men ofta saknar HR-personal tillräcklig kunskap om hur ett systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete ska bedrivas visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet.

HR.jpg
Bild: Pixabay

Personalavdelningarna (HR) har under de senaste decennierna genomgått en förändring och som en del i detta har HR i många organisationer fått ökad betydelse för arbetsmiljöarbetet. Ur ett juridiskt perspektiv har dock HR-funktionen ingen uttalad roll eller ansvar i arbetsmiljöarbetet, utan det är upp till varje arbetsgivare att utforma dess roll i arbetet med att skapa god arbetsmiljö. Det finns inte heller särskilt mycket forskning om hur deras roll i arbetsmiljöarbetet definieras eller fungerar i praktiken.

HR-funktionen kan ha en viktig roll i arbetsmiljöarbetet genom att jobba strategiskt med arbetsmiljö, men för att detta ska ge eftersträvat resultat behövs ett bredare grepp.

I en treårig studie, finansierad av AFA Försäkring, har forskare vid IVL undersökt vilken roll HR-funktionen har i det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommuner och landsting/regioner. Forskarna har intervjuat ett urval av HR-chefer och HR-konsulter på olika nivåer i sammanlagt sex kommuner och landsting. De har dessutom gjort intervjuer med chefer och skyddsombud i verksamheterna.

– Resultatet visar att HR på olika sätt bidrar i arbetsmiljöarbetet, framförallt i frågor inom organisatoriska och sociala arbetsmiljöområden. HR-funktionen kan ha en viktig roll i arbetsmiljöarbetet genom att jobba strategiskt med arbetsmiljö, men för att detta ska ge eftersträvat resultat behövs ett bredare grepp, säger Lisa Schmidt, tidigare arbetsmiljöforskare på IVL som nu arbetar på Karolinska universitetssjukhuset. 

I rapporten listas ett antal insatser som behövs och en viktig slutsats är att det behövs mer kunskap hos HR-personalen om hur det systematiska arbetet ska bedrivas. Idag ingår inte arbetsmiljökunskap i HR- och personalutbildningar. Med bättre kunskap och erfarenhet om systematiskt arbetsmiljöarbete skulle HR kunna ge ett bättre stöd till cheferna, enligt studien.

– Arbetsmiljöarbetet ska integreras i verksamhetsutvecklingen. Om det är HR som främst arbetar med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor finns en stor risk att viktiga synergieffekter uteblir och att arbetsmiljöarbetet blir uppdelat. HR ska istället skapa förutsättningar för chefer att klara sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet, säger Lisa Schmidt.

Enligt rapporten kan HR-funktionen ha en viktig övergripande och samordnande roll i arbetsmiljöarbetet exempelvis när det gäller att stödja chefen vid riskbedömningar, medicinska kontroller och uppföljningar av handlingsplaner. Andra delar som gynnas av en strategisk och framsynt HR-funktion är omvärldsanalys och tolkning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.