Tomrum fylls i Fredstan

29 maj 2018

Fredstan är kvarteren runt Fredsgatan, mitt i centrala Göteborg. Redan idag är det en självklar destination för shopping, umgänge, mat och mode då cirka 8 miljoner människor passerar genom området varje år. Samtidigt finns potential att göra Fredstan till ett ännu starkare cityhandelsområde. Nyligen beslutade Byggnadsnämnden enhälligt att skicka detaljplanen för Inom Vallgatan 12 på samråd. Här vill Hufvudstaden utveckla både större volymer och ett nytt hus på tomten som länge stått tom på Drottninggatan. Detta blir ett av Hufvudstadens större projekt framöver.

Bild: General Architecture

Tillsammans med Vasakronan, kommunen och övriga fastighetsägare, har Hufvudstaden tagit initiativ till att ytterligare stärka den befintliga blandstaden. Målbilden är att genom samverkan, skapa en ännu mer levande gatumiljö med varierad shopping, naturliga mötesplatser med restauranger och caféer samt nya och inbjudande promenadstråk längs med vattnet. Ett av Hufvudstadens egna större projekt är utvecklingen av kvarteret Inom Vallgraven 12 i Göteborg. Projektet Inom Vallgraven 12 ska ge förutsättningar för att utveckla och stärka en levande stadsmiljö i centrala Göteborg genom att tillföra moderna, flexibla och funktionella kontors- och verksamhetslokaler som stärker och utvecklar kärnan för staden och regionen. Detaljplaneförslaget möjliggör nya byggnadsvolymer, tak och fasader gestaltade med särskild hänsyn till stadsbild och kulturmiljö. Planförslaget innebär en förtätning med kontorsytor och handel om ca 15 000 kvm tillkommande BTA.

I samråd med Göteborgs Stad

Projektet startades under 2016 och under 2017 har arbetet ägnats i huvudsakligen åt programarbete för parallella uppdrag, analyser, tidiga utredningar samt volymstudier. Utvecklingen av kvarteret sker i nära samarbete med Göteborgs stad och målet är att arbeta fram en ny detaljplan för hela kvarteret. Byggnaden i hörnet Fredsgatan och Södra Hamngatan, som ingår i kvarteret, har grundförstärkts och bärande hjärtväggar i gatuplan och en trappa upp har avväxlats för att skapa nya flexibla butikslösningar. Grundförstärkningen är nödvändig både för att motverka ojämna sättningar i befintlig grundläggning samt för att säkra fastigheten innan den större kringliggande byggnationen påbörjas. Här har starka varumärken som Michael Kors och Chanel Beauty Store redan etablerat sig.

Nytt förslag till detaljplan

Under 2017 bjöds arkitektkontor in till parallella uppdrag, dvs. att lämna förslag på hur kvarteret kan utvecklas. Tillsammans med Göteborgs Stad valdes fem arkitektkontor ut vars förslag vidareutvecklades och utvärderades för att slutligen ge ett arkitektkontor, General Architecture, i uppdrag att färdigställa skisser och ritningar. Därefter har stadsbyggnadskontoret i samarbete med Hufvudstaden utarbetat ett nytt förslag till detaljplan för den framtida bebyggelsen. Detaljplanen ger möjligheten att utveckla kvarteret och på ett varsamt sätt göra om- och nybyggnationer samtidigt som kulturhistoriskt intressanta byggnader i kvarteret bevaras. Planen innehåller också förslag på hur historiska gårdsmiljöer kan återskapas och göras tillgängliga via en ny passage mellan två atriumgårdar. 

STörre volymer och nytt hus

Kvarteret kommer att få större volymer som anpassas till den befintliga miljön genom en smygande påbyggnadsteknik med hög arkitektonisk ambition och kvalitet i detaljer. Dessutom tillförs volymer då tomten som stått obebyggd sedan en brand 2005 får ett nytt hus. Ytterligare en nybyggnation planeras i korsningen Drottninggatan och Fredsgatan där befintlig byggnad kommer ersättas med en ny. Den nya fastigheten ger gatukorsningen, och framförallt den lite mörka och tysta Drottninggatan en vitalisering, då fastighetens moderna lokaler kan attrahera fler intressanta företag och varumärken till Göteborgs city. För att ge kvarteret en mer levande och trygg gatumiljö kommer fastigheternas bottenvåningar att utvecklas så att fler butiker och mötesplatser såsom caféer och restauranger kan ge liv till gatorna. Tanken är att binda samman gångstråken i city så att folklivet i Brunnsparken kan fortsätta fram till Östra Larmgatan och Drottninggatan. Planförslaget följer Program Sydöstra citys vägledande kriterier för stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljö.

Ambitionen är att projektet ska ge hela kvarteret de bästa förutsättningarna för handel och företagande i centrum. Enligt kommunens tidsplan kan detaljplanen antas 2019, därefter kan Hufvudstaden påbörja planeringen.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.