Strategi för fysisk handel

31 maj 2018

En global konsument, digitalisering och en växande e-handel påverkar de fysiska handelsplatserna. Men trots att e-handeln växer snabbt kommer majoriteten av handeln att ske i fysiska butiker under överskådlig tid. För att utveckla en levande handel anser Svensk Handel att politiker och fastighetsägare måste ha en tydligare strategi för handelns frågor.

Bild: Europaljus

Butiksdöden är en myt, menar Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

- Butiker kommer att stänga, men det kommer också tillkomma nya. För handelsföretagen är det viktigt att möta konsumenterna på den arena som de önskar, säger 

I Svensk Handels nya rapport ”Den fysiska handelsplatsen i en digital värld” svarar mer än hälften (56 %) av konsumenterna att det främsta skälet att besöka en stadskärna är butikerna. Vid valet av handelsplats lyfter två av tre (65 %) att enkelheten att ta sig dit är avgörande. Näst viktigast (58 %) är att det finns ett stort och varierat utbud av butiker.

Den intensiva konkurrens som råder i handeln gör att allt fler butiker ser över sitt butiksnät. Olönsamma affärer stänger och antalet kvadratmeter dras i vissa fall ned. Samtidigt expanderar många företag med nya butiker. Helt nya affärskoncept tar plats på den svenska marknaden. Även e-handlare ser betydelsen av att ha fysiska butiker. Enligt Svensk Handels prognoser kommer den fysiska handeln utgöra 67 till 78 procent år 2025.

Svensk Handels fem rekommendationer 

För att attrahera framtidens handlare behöver kommunerna ha tydliga mål och visioner och fastighetsägarna erbjuda rätt villkor. Svensk Handel ger följande fem rekommendationer:

• Ny specialistkunskap behöver tillföras i kommunerna. Tjänster som stadsbyggnadsinspektör, stadsarkitekt, samhälls- och trafikplanerare behöver kompletteras med en tjänst där kunskapen om de kommersiella verksamheternas förutsättningar står i fokus.

• Varje kommun behöver en strategi för handeln kopplad till översiktsplanen. Tydliga riktlinjer och spelregler för handelns företag bidrar till rätt etableringar och lönsamma handelsföretag.

• Dialog med handelns aktörer i ett tidigt skede i planprocesser är viktigt för en hållbar stadsutveckling.

• Tillgänglighet, både för konsumenter och godstransporter, är centralt för en livskraftig handel.

• Affärs- och hyresmodeller behöver ses över. Kostnadstrycket på butikerna är stort och konkurrensen tuff. Flexibilitet gällande läge, lokalstorlek och hyreskontrakt efterfrågas så att både små och stora aktörer får förutsättningar att kunna experimentera mer med nya idéer och affärskoncept.

– Handeln är en av få näringar som påverkar och berör alla aktörer i ett samhälle. Med rätt förutsättningar kan handeln bidra till att skapa en levande stad och leverera jobb och den service som efterfrågas, avslutar Mats Hedenström.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.