Stenungsund får ny stadspuls

10 juni 2019

Stenungsunds kommun, Citycon och Strategisk Arkitektur har sedan flera år tillbaka utvecklat Stenungsunds centrala delar. Nu planerar Citycon att förtäta området kring torget med service och bostäder för att skapa stadspuls och tydligare knyta centrum till järnvägen, där det nya resecentrumet för kollektivtrafik ska byggas.

Bild: Strategisk Arkitektur

Stenungsunds kommun har en vision att växa med 10 000 invånare till år 2035. Centrumomvandlingen sker successivt över en längre tid och nu planerar Strategisk Arkitektur på uppdrag av Citycon nya bostäder, handel- och servicelokaler vid parken intill kulturhuset Fregatten. 

Två nya bostadshus med sammanlagt 200-250 lägenheter skapas i det mycket attraktiva läget nära service, handel, hav, hamn och resecentrum med pendlingsavstånd till Göteborg. De tidigare kärnvärdena för centrumutvecklingen; trivsam, hamn och stad, förstärks ytterligare med detta projekt.

De nya bostadsvolymerna skapar nya framsidor och aktiverar delar som idag är baksidor, vilket levandegör miljön under en större del av dygnets timmar. Centrum blir en stadsmässig plats, med små torg och gågator mellan bostadshusen, som man gärna söker sig till.

Med det nya kvarteret, som i sin skala trappas uppåt från strandpromenaden sett, får Stenungsund centrum en ny silhuett. Från dagens låga och upplevelsemässigt enformiga bebyggelse tillförs volymer som skapar dynamik och variation och som tillsammans bildar en tydlig entré till Stenungsund centrum. Placeringen av lamellhuset utökar inte bara centrumet, utan skapar ett levande gaturum mot parken och gör Gångfartsgatan framför huset mer intim och mänsklig.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.