Så vill Partille växa

3 november 2020

Partille kommun har som mål att växa till förstad. För att det ska vara möjligt krävs fortsatt utveckling av kommunens centrala delar. I Partille södra centrum finns goda förutsättningar att skapa ett attraktivt och strategiskt läge för nya bostäder och arbetsplatser samt kommersiell och offentlig service - och att därigenom även stärka Partilles ställning i regionen. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att möjliggöra denna utveckling.

partille.jpg
Bild: Partille kommun

På uppdrag av kommunstyrelsen i Partille har samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum. Planförslaget samråddes 2019. Justeringar som föranletts av de synpunkter som kom in då har nu gjorts och kommunstyrelsen har beslutat om att planförslaget ska ställas ut för granskning mellan den 15 oktober och 30 november 2020.

medveten långsiktig planering

I förslaget till fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum anger kommunen inriktningen för den långsiktiga planeringen av det 61 hektar stora området som ligger söder om E20 och omfattar bland annat Björnekulla och delar av Allum köpcentrum och Landvettervägen. Planförslaget anger också avvägningar mellan olika allmänna intressen. Utgångspunkten är kommunens översiktsplan ”ÖP Partille 2035” som pekar ut södra centrum som ett viktigt utvecklingsområde i Partille.

Fortsättning på Partille centrum

Planförslaget ger utrymme för en etappvis utbyggnad av området fram till omkring år 2040 med upp till 3 000 nya bostäder och cirka 40 000 kvadratmeter för nya arbetsplatser samt kommersiell och offentlig service.

Fokus ligger inledningsvis på utvecklingen utmed Landvettervägen som kommunen vill omvandla från genomfartsled till stadsgata och ett sammanlänkande centrumstråk med ny tätare bebyggelse, utbyggd kollektivtrafik och säkrare och bättre flöde för alla trafikslag.

I vilken utsträckning och hur snabbt utvecklingen sker av andra delar av det föreslagna planområdet för Partille södra centrum, beror på kommunens befolkningstillväxt de kommande decennierna.

Antagande 2021?

Granskningen innebär att planförslaget att skickas på remiss till myndigheter, organisationer och fastighetsägare, samt till personer som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter. Fram till den 30 november kan remissinstanser och allmänheten bidra med synpunkter om förslaget.

Under granskningstiden från den 15 oktober till den 30 november finns alla planhandlingar och information om hur du kan lämna synpunkter på förslaget på kommunens webbplats: partille.se/sodracentrum. Handlingarna är även utställda i kommunhusets entré under granskningstiden och kommunen bjuder in till öppet hus om planförslaget den 5 november.

Nästa skede efter granskningen är antagande. Den fördjupade översiktsplanen för Partille södra centrum planeras att läggas fram för antagande av kommunfullmäktige 2021.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.