Så ska Norrtälje Hamn utvecklas

9 juni 2021

Norrtälje kommun bjuder in till intresseanmälan för deltagande i markanvisningstävling i Norrtälje Hamn. Markanvisningen kommer att ske i flera steg med utgångspunkt i en intresseanmälan där 2-3 intressenter väljs ut för vidare markanvisningsprocess.

Bild: Norrtälje kommun
Bild: Norrtälje kommun

Syftet med markanvisningen är att hitta en lämplig byggherre för en kommande markförsäljning efter detaljplaneläggning av aktuell mark.

Inriktningen för markanvisningen avseende kvarter 9AB är:

  • Hotell med konferens och med möjlighet till kultur/kulturevenemang

  • Övriga lämpliga funktioner som kan kombineras med ovan, till exempel kontorslokaler

  • Lokaler i bottenplan (centrumverksamhet – butiker, handel, restaurang med mera)

  • Bostäder med fri upplåtelseform

  • Minst 16 000 BTA ovan mark.


Kommunen ser också ett intresse och möjlighet till ett arrende eller liknande rättighet för kvarter 9C beläget på piren i syfte att uppföra och driva kompletterande verksamhet av publikt slag om detta kan bidra och fungera i ett helhetskoncept tillsammans med verksamhet i kvarter 9AB samt erbjuda service till kommunens stadsbad invid piren. Anbudslämnare kan i dialog med kommunen erbjudas detta om detta kan stärka attraktionen kring hamnen, kvarteren.

En bedömningsgrupp på kommunen kommer bedöma inkomna intresseanmälningar och besluta om vilka intressenter som får deltaga (prekvalificerar sig) i markanvisningstävlingen. Bedömningen kommer att baseras på bl.a. intressentens erfarenhet, tidigare genomförda projekt, förmåga att utveckla fastigheten och dennes kapacitet för att genomföra önskad inriktning. I övrigt hänvisas till redovisad markanvisningsprocessen enligt avsnitt 6 i Inbjudan.

Intresseanmälan lämnas senast den 5 juli 2021


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.