Så ska Halmstad utvecklas

12 oktober 2021

Halmstads kommun växer. Med en ökad befolkning och en växande stad ställs nya krav på stadskärnan och de centrala delarna av staden. Därför pågår just nu arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för centrum. Nyligen beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att Centrumutvecklingsplan 2050 ska gå ut på samråd.

Bild: Pixabay
Pixabay

I centrumutvecklingsplanen tydliggör Halmstads kommun sina ambitioner med den fysiska miljön i stadens centrala delar. Tre särskilda utvecklingsstrategier har definierats:

- Ett blandat centrum med ett varierat utbud av verksamheter, bostäder och mötesplatser.

- Ett nära centrum som länkar ihop centrums olika delar. Det ska vara lätt, effektivt och attraktivt att förflytta sig med hållbara transportslag.

- Ett karaktärsrikt centrum som synliggör och uppmärksammar varje plats och stråks unika identitet. 

NEGATIVT PLANBESKED FÖR EKETÅNGA 24:67

Fastighet Eketånga 24:67 på Flygstaden fick ett negativt planbesked av utskottet. Sökanden har begärt planbesked för att bredda användningen för fastigheten till att även omfatta handel och kontor. Idag gäller det bara för industriändamål.

Det negativa planbeskedet grundar sig delvis på att kommunen har brist på verksamhetsmark. Det är därför viktigt att den verksamhetsmark som finns används till rätt typer av ändamål. Kommunen är därför restriktiv med att tillåta omvandling av befintliga verksamhetsområden till andra användningar om det inte medför en tydlig samhällsnytta. Fastigheten var i kommunal ägo vid planläggningen, men såldes sedan till en privat fastighetsägare.

- När kommunen säljer fastighet planlagd för industriändamål är det med syfte att uppfylla intentionen att möta behovet av just sådan. Vi känner alla till bristen på verksamhetsmark och det känns inte aktuellt att inleda ett planarbete här för att bredda omfattningen, säger Jenny Axelsson (C), ordförande.

MARKANVISNING AV INDUSTRIFASTIGHET I FYLLINGE

Utskottet beslutade att godkänna markanvisning åt företaget Manacor Group AB för fastighet Fyllinge 20:582. Markanvisningen anger att företaget kommer att få möjlighet att teckna reservationsavtal med kommunen för fastigheten och att avtalet ska tecknas senast under oktober månad 2021. Manacor Group AB är ett fastighetsinvestmentbolag som utvecklar och förvaltar fastigheter. Företaget vill bygga kontor och tillhörande mindre lagerytor till hyresgäst på fastigheten som är detaljplanelagd för kontor och småindustri.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.