Hur ser Göteborg ut 2035?

7 januari 2020

Göteborg har inlett sitt största utvecklingssprång i modern historia och det har nog inte undgått någon göteborgare att staden ska växa. Fram till 2035 ska Sveriges andra största stad göra plats för 150 000 nya invånare, 80 000 nya bostäder och arbetsplatser. Det gigantiska stadsutvecklingsprojektet Älvstaden är i full gång och en ny översiktsplan, med sikte mot 2050, håller på att tas fram. Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad, om visionen framåt.

Vilka är de viktigaste dragen i översiktsplanen som ligger?

– En ny översiktsplan håller på att tas fram. Gällande översiktsplan har aktualiserats varje mandatperiod och senast en större revidering genomfördes var 2009. Den nya översiktsplanen har varit ute på samråd under 2019. Nu leder stadsbyggnadskontoret arbetet att i samverkan med berörda förvaltningar och bolag ta fram en utställningshandling. 

I samband med framtagande av utställningshandlingen kommer byggnadsnämnden behöva besluta om inriktningar i nya översiktsplanen kring till exempel övergripande utvecklingsstrategi och utbyggnadsordning, strategiskt betydelsefulla planeringsprinciper (till exempel blandning, täthet, stadsmässiga stråk, gränsa samband) och geografiska inriktningar av särskild betydelse (till exempel infrastrukturreservat, nya utbyggnadsområden). Tanken är att den nya översiktsplanen ska ut på utställning under 2020 och antas under 2021. Den inriktning vi har med oss från kommunfullmäktiges beslut är inriktningen mot den täta, gröna staden med blandat innehåll. Detta ska uppnås genom komplettering av den byggda staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter. Vi strävar mot en fördjupad avvägning för en ökad helhet och att inom geografiska delområden lösa strukturella problem och knäckfrågor. Den nya översiktsplanen med kartor ska vara tillgänglig och anpassad för digitala plattformar. Vi arbetar också parallellt med två fördjupningar av översiktsplanen, för Centrala staden och Frölunda-Högsbo.

I vår rullande planering planerar vi efter den visionsbild vi har för centrala staden med färdigställda byggnader 2021, projekt färdiga 2030 och projekt som ännu inte börjat planeras som bedöms färdigställda 2035 – 2050.

Vilka är de största utmaningarna i ert stadsutvecklingsarbete?

– Att bygga en nära, sammanhållen och robust stad.

I en sammanhållen stad möts människor på ett självklart sätt. Det är enkelt att ta sig fram inom och mellan stadens alla delar. Stadens barriärer är lätta att ta sig över oavsett om det är trafikleder eller bergsknallar. Här har vi stora geografiska utmaningar med landets största älv som korsar staden, vilket också flera riksvägar gör. Detta är både riksintressanta livgivande tillgångar och barriärer i stadsutvecklingen. Att bygga en sammanhållen stad betyder också att vi måste bidra till att göra staden mer jämlik. Göteborg är en segregerad stad och både svaga och starka områden måste få förutsättningar för en positiv utveckling.

En robust stad är trygg, klarar klimatpåverkan och oförutsedda förändringar nu och i framtiden. Det är också en plats där invånarna har förtroende för varandra och för samhällets funktioner. Vi måste planera för en stad som har en så liten klimatpåverkan som möjligt samtidigt som staden måste klimatanpassas. Göteborgs geografiska läge är utmanande med hänsyn till FN:s klimatpanels klimatscenarier.

I en nära stad har göteborgarna nära till service, kultur, arbetsplatser och kollektivtrafik. Lika viktigt är närheten till parker, grönområden och möjligheten att komma nära vattnet. Det är enkelt att gå och cykla dit man ska i det nära Göteborg. En god avvägning mellan snabb och stadsmässig kollektivtrafik är en viktig och prioriterad fråga. Det är också viktigt att vi skapar långsiktigt hållbara stadskvaliteter i de nya områden som vi skapar och i befintliga som förtätas.

Vilken tidshorisont jobbar ni efter?

– I nya översiktsplanen har vi tidsperspektivet år 2050 med utblickar mot år 2070.

I vår rullande planering planerar vi efter den visionsbild vi har för centrala staden med färdigställda byggnader 2021, projekt färdiga 2030 och projekt som ännu inte börjat planeras som bedöms färdigställda 2035 – 2050.

Vilka är de viktigaste frågorna i planerna framåt?

– Att få den nya översiktsplanen och de två fördjupningarna på plats och att få genomförbarhet i det som nu planeras. Vi vill inte bara leverera planer utan det är viktigt att det färdigställs bostäder med sammanhängande samhällsinfrastruktur, kontor och verksamheter.

Vilka aktörer är viktiga att ha med på tåget i arbetet framåt och varför?

Vi vill växa på ett sätt där vi har ett helhetsperspektiv och ser till att alla delar utvecklas i takt med varandra, så att det blir en bra balans mellan exempelvis parker, samhällsservice, kontor och bostäder.

– Näringsliv, byggaktörer, kommuner i regionen och staten. Näringslivet för att de är en motor och förutsättning för en hållbar tillväxt. Byggaktörerna för att de utvecklar och satsar på Göteborg. Kommunerna i regionen då de sitter ihop med oss och är viktiga för oss och vi för dem. Och staten då de ger förutsättningar i bland annat infrastruktursatsningar för att få en regional tillväxt.

Hur ska Göteborg växa?

– Vi arbetar efter att vi år 2035 är en stad med 150 000 fler göteborgare och att vi tills då har cirka 70–80 000 nya bostäder, varav cirka 50 000 i den redan byggda staden och cirka 25 000 i Älvstaden. Vi ser också att vi genererat 80 000 fler arbetstillfällen, varav cirka 50 000 i Älvstaden. I nya översiktsplanen har vi tidsperspektiv till år 2050 med utblickar mot år 2070.

Vi vill växa på ett sätt där vi har ett helhetsperspektiv och ser till att alla delar utvecklas i takt med varandra, så att det blir en bra balans mellan exempelvis parker, samhällsservice, kontor och bostäder.

Hur vill ni att Göteborg ska uppfattas i framtiden?

– Som ett viktigt, attraktivt och hållbart nav i Göteborgsregionen dit man vill flytta och där man vill arbeta för att staden erbjuder så goda förutsättningar för göteborgare, besökare och näringsliv.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.