Halmstads stora expansionsplaner

12 mars 2019

Just nu pågår arbetet med en reviderad översiktsplan, en fördjupad översiktsplan för norra Halmstad samt en centrumplan för de centrala delarna av staden – allt för att forma framtidens Halmstad.

Bild: Wikipedia
Bild: Wikipedia

Varje kommun måste ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Under våren 2018 gjordes en aktualitetsöversyn av gällande översiktsplan, Framtidsplan 2030. Det konstaterades då att översiktsplanen måste revideras. En anledning till detta är att många av de utpekade förändringarna i markanvändningen redan är detaljplanelagda och genomförda då befolkningstillväxten har varit betydligt större och områdena byggts ut fortare än beräknat.


– Upplägget och de delar som är aktuella från den nu gällande översiktsplanen kommer att behållas men istället ta sikte mot år 2050 och 150 000 invånare, säger Annika Hansson, planarkitekt.

Den reviderade översiktsplanen kommer bland annat att peka ut nya områden för byggnation och markanvändning. Den kommer också att innehålla kompletterade planeringsinriktningar för nya områden till exempel klimat, dricksvattenförsörjning och utveckling av landsbygden. 

Den nya översiktsplanen förväntas vara klar år 2021.

Utvecklingsplan för centrum

För att möta den framtida utvecklingen finns ett behov av en utvecklingsplan som slår fast en målbild för ett växande Halmstads urbana delar. Stadskärnan ska fortsätta att utvecklas till en spännande mötesplats med känsla, där människor vill vistas och där företag vill verka och dit nya etableringar vill söka sig.
Första steget i arbetet med en utvecklingsplan för de centrala delarna av staden är att ta fram en analys av centrums historiska framväxt, som även ger en nulägesbild av hur de centrala delarna av staden fungerar i dag. 


– För att fatta kloka beslut om vår framtid behöver vi utgå ifrån vår stads unika identitet, något som har en historisk förankring. Att veta vilka vi har varit, men även vilka vi är idag hjälper oss att ta ställning till vilken väg vi bör välja framåt, säger Martina Phil Fritsi, planarkitekt.

Steg två är målbildsarbetet som tar avstamp i de framtagna analyserna och underlagen om stadens framväxt och nuläge. Det utgår ifrån att vi ska stärka stadens attraktivitet genom att lyfta fram vad som är positivt och unikt just med vår stad samt vilka värden vi behöver förstärka. I tredje skedet av arbetet tas själva planförslaget fram.

Fördjupad översiktsplan för norra Halmstad

En snabb tillväxt i kommunen kräver strategiska grepp inte bara när det gäller centralorten, utan även i de stråk och i serviceorter som pekas ut i kommunens översiktsplan. Ett led i detta är att en fördjupad översiktsplan för norra Halmstad arbetas fram. Planen kommer att redovisa olika förutsättningar och satsningar mer i detalj än vad som kan göras i den kommunomfattande översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen för norra Halmstad berör främst Haverdal, Harplinge, Steninge, Kvibille och Getinge. 


Ambitionen är att ge tydliga och konkreta förslag och ställningstaganden kring samhällsutvecklingen i norra Halmstad på längre sikt. Detta sker genom att studera möjligheter för en tågstation och samtidigt undersöka och ge förslag på hur bebyggelseutveckling, samhällsservice, arbetsplatser och andra funktioner kan utvecklas.


Under februari fick de som bor och vistas i Norra Halmstad möjlighet att tycka till via kommunens webbplats. 
– För att kunna göra detta behöver vi veta vad människorna som bor eller vistas i området tycker. Vilka platser som är bra och vilka platser som behöver utvecklas. För att ta reda på det har vi en kartbaserad enkät på kommunens webbplats, vi kommer även vara närvarande på biblioteken i Getinge och Harplinge, säger Anna Winnberg, planarkitekt.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.