Hållbart med engagerade hyresgäster

21 augusti 2018

En forskargrupp vid Mälardalens högskola (MDH) har tillsammans med medlemmar från Stockholms stads forum för hållbara fastigheter undersökt hur man kan få till ett bättre samarbete mellan hyresvärdar och hyresgäster. Det för att minska negativ påverkan på miljön och bättre ta tillvara på jordens resurser.

Målet med projektet var att ta reda på hur hyresvärdar och hyresgäster kan få en bättre dialog och tillsammans arbeta för att skapa en hållbar och miljövänlig byggnad. Studien undersökte också vilka hållbarhetsområden som hyresgästerna fann intressanta. Visionen är att både hyresgästen och hyresvärden ska öka sitt engagemang för hållbarhetsfrågor och stimulera utvecklingen och användningen av nya innovativa lösningar för att mäta och följa upp insatser.

I projektet ”KPI2030 Nyckeltal för Framtidens hållbara fastigheter” har en stor grupp hyresvärdar och över 500 hyresgäster från kommersiella och offentliga fastigheter deltagit via workshops, diskussioner och enkäter.

– Vår forskning visar bland annat att en femtedel av hyresgästerna är villiga att engagera sig i miljöarbetet och kan vi få deras hjälp att engagera resten kan det få betydande, positiva effekter på miljöarbetet, säger Peter Ekman, docent i företagsekonomi vid MDH, som tillsammans med MDH-forskarna Jimmie Röndell och Peter Dahlin, drivit projektet.

Forskningen visar också att kommunikation är en nyckelfaktor.

Många hyresvärdar gör en hel del positivt ur ett hållbarhetsperspektiv, men hyresgästerna är inte medvetna om det, eftersom de inte nåtts av informationen.


– Många hyresvärdar gör en hel del positivt ur ett hållbarhetsperspektiv, men hyresgästerna är inte medvetna om det, eftersom de inte nåtts av informationen. Hyresvärdarna behöver jobba lite hårdare med att tydliggöra det arbete som man faktiskt lägger ner.

Peter Ekman menar att det kan få positiva effekter på hälsan att veta att byggnaden man bor i är miljövänlig och bidrar till en hållbar värld.

– I USA talar man om ”warm glow”. Det behöver vi bli bättre på här i Sverige, säger han.


Sju identifierade områden

Forskarna har också identifierat sju områden som utgör problem men som också innebär möjligheter:

1. Kommunikation. Utgör grunden och är ett tecken på att vägen till hållbara fastigheter kräver att hyresgäster är en del av det fortlöpande hållbarhetsarbetet. Enkätresultatet visar att det finns ett behov av att träffas tillsammans med andra hyresgäster och prata om miljöarbetet.

2. Byggnaden. Att vistas i en byggnad som byggts med låg påverkan på miljön och långsiktighet i åtanke påverkar de som arbetar i den positivt.

3. Energi. Det finns ett behov bland hyresgästerna att få information om energiförbrukning och hur man kan sänka den.

4. Vatten. De flesta hyresgästerna såg vatten som en viktig och sinande resurs.

5. Avfall. Hyresgästerna vill ha en kontrollerad sop- och avfallshantering men endast en mindre andel är intresserade av ett cirkulärt tänkande(t.ex. att utbyta kontorsmöbler)

6. Infrastruktur. Intresse för hur man tar sig till och från lokalen och kommunikationsmedel i fastigheten.

7. Well-being. Fastigheten har en central roll att fylla i människors välbefinnande.

I förlängningen vill forskarna fortsätta att undersöka vilka kännetecken man kan hitta hos de hyresgäster som är villiga att engagera sig i miljöarbetet, pionjärerna, för att på så sätt kunna få fler att engagera sig.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.