Grönt ljus för hemarbete

26 januari 2021

De nationella råden för att begränsa smittspridningen av Covid-19 gör att tre av tio nu jobbar hemifrån. Men hemmakontoren kommer att utgöra en betydande del av svenskarnas arbetsliv även efter pandemin. Det visar den största svenska undersökningen hittills av hur företag med fler än 50 anställda planerar för arbetslivet under och efter pandemin, genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av Sodexo.

grönt ljus.jpg
Bild: Pixabay

Omställningen från att arbeta på kontor till att sitta vid skrivbordet hemma har inneburit ett stort skifte för svenska arbetsgivare. Innan pandemin var det endast fyra procent av medarbetarna som jobbade från hemmet på del- eller heltid. Nu är det 30 procent som sköter arbetet från hemmakontoret. Och de svenska företagen följer de nationella råden väldigt väl, undersökningen visar att det totalt sett är 31 procent av de anställda som har arbetsuppgifter som helt eller delvis går att lösa hemifrån.

Men även om pandemin drivit fram förändringen, så är hemmaarbetet här för att stanna. De svenska företagen räknar med att 16 procent av medarbetarna kommer fortsätta jobba hemifrån även efter pandemin. Det finns också tydliga regionala skillnader. I Stockholm räknar företagen med att nästan 30 procent kommer fortsätta jobba helt eller delvis på distans efter pandemin, men där är också andelen hemmajobbare högre och ligger på närmare hälften idag.

Paradigmskiftet för hemmaarbete har redan skett. Vi kommer inte att återgå till att jobba på samma sätt som tidigare och det kommer ställa stora krav på både anställda, arbetsgivare och samhälle att göra denna förändring till något positivt.

- Pandemin har visat att ett nytt sorts arbetsliv är möjligt och till stor del redan är här. Företagen ser att det finns fullgoda alternativ till arbetsresor och fysiska möten. Paradigmskiftet för hemmaarbete har redan skett. Vi kommer inte att återgå till att jobba på samma sätt som tidigare och det kommer ställa stora krav på både anställda, arbetsgivare och samhälle att göra denna förändring till något positivt, säger Henrik Järleskog, strategichef på Sodexo.

Företagen anpassar nu även kontoren för en ny situation. Ungefär två tredjedelar har skyltat upp lokalerna för att medarbetare och besökare ska känna sig trygga, de har satt upp regler för hur många som får vistas samtidigt i lokalerna och möblerat om för att öka avstånd. Nästan hälften har anpassat kontoren efter förändrade behov. Fem procent har redan sagt upp sitt hyreskontrakt och lika många har minskat sina kontorsytor, i Stockholm har vart tionde företag redan minskat ytan.

fördelar och nackdelar

Ett förändrat arbetsliv med en stor del av medarbetarna arbetande på distans är både positivt och negativt. De största fördelarna är (fler svarsalternativ har varit möjliga):

Att man utvecklat ett digitalt arbetssätt (62 %)

Bättre balans mellan arbetsliv och privatliv (47 %)

Mer effektiva möten (37 %)

Det mest negativa är:

Svårare att skapa engagemang och teamkänsla (45 %)

Sämre psykosocial arbetsmiljö (41 %)

Inte lika effektivt samarbete när man inte träffas fysiskt (40 %)

Just medarbetarnas välmående och svårigheten att upptäcka problem hos medarbetarna är det som chefer upplever som mest utmanande. När det gäller produktiviteten är det 11 procent av företagen som uppger att den försämrats, medan 10 procent ser en ökad produktivitet.

Skillnader i olika branscher

- Undersökningen visar att vi sitter på en tickande bomb av psykisk ohälsa. Om inte den ska eskalera i spåren av det ökade distansarbetet måste arbetsgivare nu kliva fram och ta sitt ansvar. Inte enbart av medmänsklighet utan också för att det är viktigt ur ett företagsekonomiskt perspektiv. För arbetsgivare är den största kostnaden inte förenad med sjukskrivningar, utan med minskad produktivitet, säger Henrik Järleskog, strategichef på Sodexo.

Undersökningen visar också att det finns skillnader i graden av hemarbete beroende på vilken bransch som företaget eller organisationen är verksam i. Så här fördelar sig hemarbetet per bransch sett till hur många som jobbar hemma nu:

Bygg & fastighet – 21 procent

Tillverkningsindustrin – 22 procent

Handel – 24 procent

Utbildning, vård & omsorg – 26 procent

Kommunikation, kultur och annan serviceverksamhet – 53 procent

Finans, försäkring, och konsultföretag – 44 procent

Men även om möjligheterna för hemarbete skiljer sig åt mellan branscherna så spår alla att det till stor del kommer att fortsätta efter pandemin. Inom handel och finans räknar man med att närmare 60 procent kommer fortsätta jobba hel- eller deltid från hemmet, medan man inom tillverkningsindustrin och utbildning, vård och omsorg tror att det kommer att bestå till runt 45 procent.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.