God utveckling i Sala

12 december 2017

Sala har en varierad sammansättning av branscher och är en kommun med rik kulturhistoria. Detaljhandeln och besöksnäringen har haft en god utveckling i kommunen. Här finns både lediga butiks- och kontorslokaler samt lediga industri- och lagerlokaler. Under 2017/2018 har Kommunen flera nya projekt på gång. Annica Åkerblom, Näringslivschef, Sala kommun, berättar mer.

sala.jpg
sala.jpg

Vad kännetecknar Sala idag?

– Sala är en kommun med rik kulturhistoria och värdefull natur samt ett trivsamt centrum med mycket potential för bevarande och utveckling som småstadsideal.

Hur ser näringslivet ut i Sala?

– Salas näringsliv har en varierad sammansättning av branscher. Det innebär att Sala inte är en så konjunkturkänslig kommun. Sala har en hög företagsamhet i jämförelse med de andra kommunerna i Västmanland. I dag finns det cirka 2 500 registrerade företag i kommunen. De fem största branscherna är jord- och skogsbruk, byggverksamhet, handel, tillverkning och tjänster. Hög nyföretagsamhet råder. Detaljhandeln och besöksnäringen har haft en god utveckling. Sala har en stark dagligvaruhandel. Det finns även fyra lanthandlare i kommunen. Salas sällanköpshandel står sig väl bland jämförbara kommuner.

Vilka nya projekt är på gång i kommunen under 2017-2018?

– Flera bostadsprojekt med både småhus och flerbostadshus, LSS-boende, vård- och omsorgsboende, privat vårdcentral, ny utökad vårdcentral och rehabplatser i region Västmanlands regi, ny F-6-skola på landsbygden, utbyggnad av F-9 skola i tätorten, och en ny idrottshall i tätorten.

Hur ser lokalutbudet ut i kommunen?

– Det finns lediga butiks- och kontorslokaler i tätorten. Även ett antal lediga industri- och lagerlokaler finns. Det finns också lediga kontorsrum i kontorshotell att hyra.

Har du något tips till de företag som vill etablera sig här?

– Det finns ett forum var fjortonde dag som samlar tjänstemän i kommunen för att bereda frågor och ge råd för bland annat företagsetableringar när det gäller kommunala tjänster. Bra om företagen tar kontakt så tidigt som möjligt så att vi kan hjälpas åt att hitta möjligheter.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i kommunen?

– Kontakten mellan olika kommunala kontor och enheter underlättar samordningen av myndighetsbeslut och andra kommunala tjänster. Byggenheten jobbar till exempel intensivt med rådgivning för att hjälpa till med tolkning av regelverket och anpassning till gällande förutsättningar.

Vad behövs för att kommunen ska utvecklas åt rätt håll?

– Att goda möjligheter till utveckling av Sala tas tillvara och att det finns möjlighet att säga nej till projekt som kan vara till skada för befintliga kvaliteter. Viktigt är också att samverkan och dialog mellan kommunens olika enheter sker.

Hur har Sala utvecklats om fem år?

– Till en snabbfotad samspelt kommun med bra infrastruktur, bra skolor och god tillgång till förskolor och bostäder. Kvarteret Löparen och Silvervallen är bebyggtk, en större ny stadsdelspark med många aktiviteter finns framför Bovieran. Kålgårdsgatan har återskapats som esplanad. Detta har fått till effekt att hela entrén till Sala har utvecklats till en mycket fin miljö även på de andra ytorna runt rondellen och vidare in längs Ringgatan. Butiker i bottenvåningarna har utvecklats längre österut från Stora Torget längs Norrbygatan och Bergmansgatan. Ungdomarna hänger gärna på nya caféet i idrottshallen på Lärkans sportfält. Idrottsintresset har ökat. De nya skolorna bidrar till en bättre arbetsmiljö för både barn och lärare. Äldre upplever större trygghet med flera alternativa boenden. Tryggheten har också ökat kring vårdfrågor med region Västmanlands satsning på en utökad vårdcentral. Nya planer för Norrmalm har bidragit till att Trafikverket startar sin satsning på planskilda korsningar och bangårdsombyggnad i Sala. Gång- och cykelvägnätet samt fiber och VA-nät har byggts ut på landet och knyter mindre orter bättre till tätorten. Pendlarparkeringar för bilar och cyklar utökas i takt med att turtätheten för tåg och bussar ökar. Grönt Kompetenscentrum Ösby har utvecklats till ett nav för regionen vad gäller utbildning, utveckling och andra tjänster inom det gröna näringslivet. En utåtriktad mötesplats för de som arbetar på plats och för besökare. Nya företagsetableringar som genererar ungdomsarbetsplatser finns också på plats.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.