Från förort till modern småstad

3 mars 2020

Väsby Entré, Fyrklövern och Eds Allé. Upplands Väsby har flera stora projekt i görningen och visionsarbetet för 2040 har på flera håll redan sjösatts. Det gamla jordbrukssamhället ska bli en modern ort med plats för nya bostäder, företag och ett rikt kulturliv. Intervju med Lena Nordenlöw, stadsarkitekt/planchef på Upplands Väsby kommun

Foto: Zaha Hadid Architects, Upplands Väsby kommun.

Vad innebär Vision Väsby stad 2040?

– Tanken är att vi ska bli 63 000 invånare, i dag är vi 46 000. Upplands Väsby ska vara en småstad med blandad bebyggelse på alla möjliga sätt. Olika typer av arkitektur på hyresrätter, bostadsrätter, egnahem, verksamheter och service. Det handlar även om att utveckla natur- och grönområden som är högt prioriterat samt en rik kulturmiljö. Helt enkelt ett bra samhälle att bo i ur alla aspekter.

Vad är de största utmaningarna i stadsutvecklingsarbetet?

– Det knepiga är att få till allt det här på ett bra sätt. Det är viktigt att vi utvecklar ett samhälle som alla vill bo i – att vi får till det perfekta samhället som vi önskar – och att samtidigt få ihop helheten under byggtiden. Det är också en utmaning att bibehålla servicen även under själva nybyggnationen.

Vilka är de viktigaste frågorna i planerna framåt?

– Vi har flera stora projekt på gång. I Väsby Entré, som ligger vid stationsområdet, ska vi bygga ungefär 1 000 bostäder. Sedan har vi Fyrklövern, som ligger i centrum, där är vi redan i gång och bygger 1 600 bostäder. Bredden är också ett område där vi planerar för cirka 2 000-2 500 bostäder. Bredden som ligger utmed E4:an är i dag ett verksamhetsområde med både handel och kontor. Tanken är att det i framtiden ska vara en blandning av bostäder och företag. Tidigare planeringsideal var att lägga allt separat. För att underlätta att både bo och jobba i samma område är det bättre att planera bostäder och verksamheter på samma plats. Det gamla industriområdet där Optimusfabriken låg ska också utvecklas med cirka 1 000 bostäder. Sedan har vi ett stort projekt vid namn Eds Allé som redan håller på att byggas, där tillkommer 900 bostäder. När vi planerar bostäder så behövs också service i form av till exempel förskola och skola. Andra viktiga bitar, som vi har jobbat mycket kring, är ekosystemstjänster och miljö. Sammanfattningsvis är det väldigt stora projekt som Upplands Väsby arbetar med.


På vilket sätt kan ni dra nytta av de höga bostadspriserna i centrala Stockholm?

– Hela Storstockholm växer och därmed även kommunerna i området. Upplands Väsby ligger bra till och det finns fina förbindelser med E4:an och pendeltåget. Det är lätt att ta sig till både Stockholm och Uppsala. Efterfrågan ökar och det är många som vill bo här.

Hur ser Upplands Väsbys stadsutveckling ut från ett historiskt perspektiv?

– Långt tillbaka var vi ett jordbrukssamhälle. Så småningom utvecklades industrin och i synnerhet Optimusfabriken med sin tillverkning av fotogenlampor som exporterades till hela världen. De centrala delarna delarna och områdena utmed järnvägen växte till sig kontinuerligt. Ett tag på 1960/70-talet var det stor bostadsbrist i landet precis som i dag, då byggdes det mycket även i Väsby, bland annat kring centrum. 1985 arrangerade vi en bostadsmässa där en ny typ av arkitektur visades upp och hur orten skulle växa i framtiden. Det vi gör nu i flera områden är att förtäta med verksamheter och bostäder.