Fabege utvecklar Arenastaden

28 september 2018

När Solna stad vill däcka över delar av spårområdet vid Solna station innebär det fortsatt utveckling av Arenastaden och för Fabege som är inriktade på stadsplanering i området. – I kommande planområde vid entrén till Arenastaden kommer nya byggrätter om 91 000 kvm varav 73 000 kvm kontorsyta tillskapas, säger Charlotte Liliegren, chef Fastighetsutveckling, Fabege.

Solna station kommer genom överdäckningen att ge Arenastaden en ny entré och dessutom bli ett kommunikationsnav där hänsyn tas till såväl fotgängare, cyklister, bilister samt kollektivtrafiken.

Framförallt är det södra uppgången vid Solna station som behöver uppgraderas och få en ökad kapacitet vad gäller resenärer. Det är en station som hanterar stora mängder människor och måste kunna klara av mer flöden, men också ha service för resenärerna och cykelparkeringar i anslutning till stationen, säger Charlotte Liliegren, chef Fastighetsutveckling, Fabege.

Den gemensamma visionen för Solna station som har tagits fram gemensamt av Fabege, Skanska samt Solna stad, innebär att dagens kollektivtrafik med pendeltåg, tvärbana och bussar ska kunna samsas med nya kollektivtrafikslag. Charlotte Liliegren berättar att man, som ett led i den gemensamma visionen, i projektet också förbereder för att både Arlanda Express och regionaltågen i en framtid ska kunna stanna vid Solna station.

Det är en del i projektet som skulle kräva en plattformsutökning vilket inte är med i den här satsningen men finns med som en långsiktig vision. Vi kommer att behöva förstärka den spårbundna kapaciteten då man ser att människor åker allt mer kollektivt.

Omprövar kvartersbildning

I samband med den fortsatta utvecklingen av Arenastaden bygger Fabege 73 000 kvm kontor och 18 000 kvm bostäder.

Vi omprövar kvartersbildningen och skapar en dynamisk blandning av kontor och bostäder.

Charlotte Liliegren berättar att Fabege gärna etablerar sig i spårnära lägen och ur den synvinkeln är Arenastaden perfekt, menar hon.

Det gör vi dels på grund av att trenden visar att fler människor väljer ett kollektivt alternativ som färdsätt, dels för att spårnära lägen attraherar hyresgäster som underlättar för anställda att ta sig till och från arbetet, något som efterfrågas allt mer idag.

knutpunkt som utgångsläge

Charlotte Liliegren berättar att Fabege ser stor potential i att utveckla den södra entrén in till Arenastaden.

Idag är platsen underdimensionerad och delvis svår att orientera sig på för framförallt gående och cyklister. Detta kommer förbättras avsevärt genom denna vision. Genom att dimensionera upp kollektivtrafiken skapar vi en välbehövlig knutpunkt som ger bättre förutsättningar för alla vilket är vårt utgångsläge. Vi tycker att det är viktigt att människor enkelt ska kunna ta sig mellan olika kommunikationsmedel och vi vill vara - och är - aktiva i kollektivtrafikfrågor.

Genom överdäckningen skapas också stora ytor för gående och cyklister som får en egen access till stadsdelen, skiljt från biltrafiken. Det blir både trevligare och tryggare, menar Charlotte Liliegren.

I samband med detta kommer vi också stärka upp kopplingen mot Hagalund som är ett bostadsområde söder om Arenastaden. De boende i Hagalund kommer att få en bättre access till kollektivtrafiken och stadsdelen Arenastaden.

Bilvägen ner i Arenastaden kommer också att dras om och framöver gå längs med spårområdet.

Det finns riskavstånd att ta hänsyn till och där får man inte lov att bygga hus. Bilväg är dock tillåtet vilket är en möjlighet vi vill utnyttja. I Arenastaden finns ett antal aktörer, t ex Mall of Scandinavia, som också är måna om att bilisterna ska komma fram på ett enkelt sätt. Överdäckningen kommer innebära bättre flöde för både gång-, cykel- och biltrafikanter.

Gemensam slutlig målbild

Charlotte Liliegren berättar att både Fabege och Skanska initialt lyfte frågan om utveckling av Solna station till Solna stad som sedan förde samman alla tre parter.

Vi har ett mycket bra samarbete med dem båda och en gemensam slutlig målbild. Det blir en bra lösning för medborgarna i Solna och även för våra hyresgäster samt besökare till stadsdelen, kort sagt för alla som rör sig till, från och i Arenastaden.

Visionen om Arenastaden och den första planeringen kommer att tas upp i byggnadsnämnden i höst.

Vår tidplan innebär ca ett och ett halvt till två års planering, sedan ser vi över infrastrukturomläggningen. Därefter dröjer det ytterligare två till fyra år innan den nya bebyggelsen står klar.Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.