En svagare tillväxt

19 juni 2020

Även om konjunkturen i länet har mattats av för tredje året i rad ligger den fortfarande över riksgenomsnittet. Företagarna i länet har haft en nedgång ibland annat sysselsättning och lönsamhet. Det visar årets Småföretagsbarometer, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

business.jpg
Bild: Pixabay

Konjunkturindikatorn[1] för både riket som helhet och för Skåne län har försvagats. I länet hamnade nettotalet på 46 jämfört med 67 i fjol och riksgenomsnittet blev ett nettotal på 37. Samtidigt finns det stora variationer inom länet där sydvästra Skåne har högst nettotal medan nordvästra har det lägsta. Såväl tillväxttakten i sysselsättning som orderingång och omsättning har mattats av. Drygt fyra av tio (42 procent) av företagen har, trots en liten nedgång, haft en ökad orderingång sedan ifjol.

Redan innan utbrottet av Covid-19 har vi sett en annalkande lågkonjunktur, men virusets effekter har lett till en tvärnit i konjunkturen.

Samtidigt har 37 procent av småföretagen i Skåne län tvingats tacka nej till order. Detta är i princip samma som ifjol och som rikssnittet (båda 36 procent).

- Redan innan utbrottet av Covid-19 har vi sett en annalkande lågkonjunktur, men virusets effekter har lett till en tvärnit i konjunkturen. Skånes företagares förväntningar på kommande tolv månader är en dyster läsning. Nu behöver vi se till att företagen får rätt förutsättningar att klara sig genom krisen och fortsatt kunna vara jobbmotorn i ekonomin, säger Magnus N:son. Engelbäck, regionchef Företagarna Syd.

Huvudorsaken till att företag tackat nej till order är att de redan har mer att göra än vad de hinner med men är inte lika utbrett som i landet som helhet. I länet anger 51 procent av företagen detta. Att tacka nej med anledning av arbetskraftsbrist har minskat något i årets mätning, från vart fjärde företag ifjol till 21 procent i år.

Ett större hinder 

Knappt sex av tio företag (67 procent) ser goda möjligheter att växa på sikt men det finns även hinder för detta. Främsta hindret är att hitta medarbetare med rätt kompetens, vilket 25 procent uppgav medan 13 procent anger svag efterfrågan, vilket ska jämföras med sju procent ifjol. Detta är sannolikt en effekt av att coronakrisen lett till förändrade konsumtionsbeteenden.

[1] I Småföretagsbarometern redovisas nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar och procentandelen negativa svar benämns nettotal. Nettotalet visar hur snabbt tillväxten förändras, snarare än en absolut nivå. För att få småföretagens konjunkturindikator adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar alltså en konjunkturindikator. Lönsamheten har försämrats sedan i fjol och utvecklingen i länet ligger på samma nivå som i riket som helhet. Förväntningarna inför kommande är en fortsatt nedgång där 21 procent tror på en högre lönsamhet samtidigt som 31 procent tror på en lägre lönsamhet under det kommande året.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.