En stad i fortsatt utveckling

14 januari 2020

2060 siktar Linköping på att vara en stad som upplevs som praktisk och nära. Här ska invånarantalet enligt prognosen öka till 250 000 och 45 000 nya bostäder behövs. Intervju med Robert Engblom, översiktsplanerare Linköpings kommun.

Puff Linköping.jpg
Foto: Linköpings kommun, Wikipedia, Linköping HC

Vilka är de största utmaningarna i ert stadsutvecklingsarbete?

– Dagens och framtidens aktörer och medborgare ställer fler och nya krav på staden, dess bebyggelse, miljöer och system. Vi befinner oss också i en tid av förändring.

Exempelvis höjer de unga generationerna rösten, med Greta Thunbergs i spetsen, och kräver av både världsledare och lokala aktörer att vi gör det som står i vår makt för att lösa miljö- och klimatfrågan. Städer behöver också anpassas och utvecklas för att stå bättre rustade för effekter av de klimatförändringar som redan sker, där spelar grönstruktur och ekosystemtjänster en viktig roll och behöver värnas och utvecklas. Handeln är på väg att genomgå en historiskt stor förändring med digitaliseringen. Vad gäller energi kommer det ökande krav, behov och möjligheter kring effektivisering och förnyelsebara lösningar. Vikten av att värna och utveckla attraktiva stadsmiljöer, sammankoppling och tillgänglighet för och mellan människor i fysiska strukturer och kommunikationer, ökar i den globaliserade världen med växande regioner. Behovet av olika typer av bostäder i rimliga prisnivåer i rätt lägen är stort. Det behövs mark, lokaler i rätt lägen för dagens och framtidens aktörer inom näringsliv, kultur och idrott med mera.


En av de stora utmaningarna och möjligheterna för Linköping ligger i att Linköpings befolkning växer. Detta skapar behov av kapacitet, både vad gäller bostäder och arbetstillfällen men också i smarta mobilitetssystem som skapar en hög tillgänglighet lokalt och regionalt – nu och i framtiden. Det gäller att ta tillvara och smart nyttja den efterfrågan på investeringar som en växande befolkning ger vid utveckling av staden och dess bebyggelse, markområden och system för att skapa morgondagens hållbara och attraktiva stad och samhälle.

Vi blir fler, och vi blir fler som efterfrågar tillgänglighet och mobilitet till fler olika funktioner och attraktiva miljöer. Utvecklingen av stadens fysiska struktur och dess innehåll behöver bidra till skapa närhet och tillgänglighet i vardagsliv, arbetsliv och näringsliv för olika medborgare och aktörer. Detta på ett sätt som aktivt bidrar till att nå övergripande mål, som CO2-neutralitet och hållbar social och ekonomisk utveckling.


Vilka är de viktigaste frågorna i planerna framåt?

– Stationsnära stadsutveckling med mycket hög nationell, regional och lokal tillgänglighet. Planeringen och utvecklingen av Ostlänken med höghastighetståg och nytt resecentrum i Linköping är en av århundradets största infrastruktursatsningar. Skapandet av stationsnära stadsutveckling är en stor och viktig fråga för både regionen, kommunen och aktörer inom mark- och fastighetsutveckling, och är en fråga del i Linköpings och innerstadens fortsatta utveckling. För närvarande arbetas det bland annat med att ta fram fördjupningar av översiktsplanen för stadsdelarna Steninge och Stångebro. Detta är en del i att ska skapa de övergripande förutsättningarna för utveckling av innerstad, höghastighetsjärnväg och stationsnära bebyggelse kring nya resecentrumet.

I västra Linköping tas även där fram en fördjupning av översiktsplanen för orten Malmslätt, som med en möjlig ny pendeltågstation kan både avlasta resecentrum och skapa möjligheter för stations- och stadsnära bebyggelseutveckling på kort avstånd från kunskapsklustret kring Mjärdevi och universitetet.


En av de absolut viktigaste frågorna och strategierna är samspelet mellan bebyggelseutveckling, mobilitetssystem samt ekosystemtjänster. Det blir byggstenar i en stad som är praktisk, nära, skapar synergier och underlättar hållbara val i vardagen.


Utöver innerstadens fortsatta utveckling har Linköpings ytterstad en viktig roll och stor potential för utvecklingen av framtidens stad – som ska vara både mer praktisk, hållbar och attraktiv. Ytterstaden rymmer redan stora delar Linköpings invånare, företag, viktiga attraktioner och grönområden med mera. Men i ytterstaden finns samtidigt stora markutvecklingspotentialer i lågt utnyttjade ytor samt i områden som successivt får nya lägesegenskaper i och med stadens och kollektivtrafikens utveckling. Smart nyttjat finns stor potentiall för utveckling av bebyggelse, bostäder och verksamheter som i samspel med effektiva mobilitetssystem skapar både närhet, tillgänglighet, kvalitet och utvecklingsmöjligheter för människor och olika aktörer.

Men för att lyckas krävs både visioner och strategier. Vi har därför tagit fram en utvecklingsplan för Linköpings ytterstad, som under hösten 2019 är ute på samråd. En av de absolut viktigaste frågorna och strategierna är samspelet mellan bebyggelseutveckling, mobilitetssystem samt ekosystemtjänster. Det blir byggstenar i en stad som är praktisk, nära, skapar synergier och underlättar hållbara val i vardagen.


Hur vill ni att er stad ska uppfattas i framtiden?

– Praktisk och nära, sammanhängande och attraktiv med ett brett utbud av möjligheter och kvaliteter. En stad där det är lätt att göra hållbara val i vardagen och som är en fortsatt stark regional knutpunkt och drivkraft som erbjuder stads- och utvecklingsmiljöer i internationell toppklass. En stad i fortsatt utveckling som är drivande i samspelet med en stark region och landsbygd.

Vilka aktörer är viktiga att ha med på tåget i arbetet framåt?

– Det är många aktörer som är viktiga för utvecklingen av Linköping. Markutvecklare, byggföretag, kultur-, idrotts- och näringslivsaktörer både i stad, region och landsbygd är viktiga. De har alla avgörande roller att tillsammans med oss som offentlig aktör möjliggöra och skapa framtidens hållbara och attraktiva stad och kommun. I de kommunikationsnära och centrala lägena är bland annat den kunskapsintensiva sektorn viktig att ha med och planera för. Och relationen mellan stad och landsbygdsnäringar är viktig för en hållbar utveckling både lokalt och regionalt. Avgörande är också samverkan med statliga och regionala aktörer, från regering och riksdag till Trafikverket, Region Östergötland, Östgöta trafiken med flera.

I planeringen och utvecklingen av Ostlänken samt nytt resecentrum är samarbetet med Trafikverket naturligtvis mycket viktigt, men för att nyttja potentialen i en av århundradets största infrastruktursatsningar för hållbar stads- och markutveckling är många fler aktörer viktiga. Inte minst aktörer inom bygg- och fastighetsutveckling.


Hur ska ni växa?

– Linköping har idag cirka 160 000 invånare och växer stadigt. Enligt prognoserna kan befolkningen uppgå till 250 000 invånare omkring år 2060, det vill säga ca 90 000 fler invånare än idag. För att möta och ta tillvara befolkningsökningen behöver vi skapa kapacitet i utbud av olika typer av bostäder, arbetsplatser och lokaler i rätt lägen samt i attraktiva stadsmiljöer och skapa mobilitetssystem anpassade för framtidens krav och behov.

Exempelvis behövs cirka 45 000 nya bostäder och 10 000-tals nya arbetsplatser i goda lägen för att ta tillvara en befolkningsökning på 90 000 nya invånare. De senaste åren har Linköping även växt snabbare än prognoserna.

Linköpings starka roll som regional kärna och sammankopplingen med Norrköping gör även att vi är på god väg att bli en närregion med över 500 000 invånare inom en timmes avstånd, vilket gynnar både utbud och fortsatta utvecklingsmöjligheter för människor och olika aktörer.

De delsteg vi gör i närtid behöver även skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling, både inom och efter de planeringshorisonter vi tittar på nu. Med samverkan, gemensamma visioner och rätt prioriteringar har Linköping med sitt läge och potential i befintliga och nya stadsmiljöer goda förutsättningar att långsiktigt vara en drivande kraft i hållbar stads- och regionalutveckling.


Fakta

Invånare:

2020 – cirka 160 000.

2060 – cirka 250 000 (enligt prognos).

Bostäder:

2020 – 80 000.

 2060 – cirka 125 000 totalt och cirka 45 000 nya bostäder fram till 2060.

Arbetstillfällen:

2020 – cirka 85 000.

2060 – cirka tiotusentals nya arbetsplatser i goda lägen.

Viktigaste projekt: Ostlänken och nytt resecentrum.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.