Det här är vision Decklands

20 september 2022

Malmö stationsområde är en oslipad diamant mitt i staden. Behovet av att utveckla Malmö är stort, därför har Skanska och Sweco tagit fram ett visonsidé som innebär att det nuvarande området får en byggbar överdäckning. På så sätt skapas en modern och hållbar lösning som ger ökad attraktionskraft för invånare, företag, arbetstillfällen och besökare.

Malmö stationsområde utgör idag en barriär för att koppla ihop Gamla staden och det framväxande Nyhamnen, där upp till 9 000 nya bostäder och 21 000 arbetsplatser planeras. Genom att knyta ihop stadsdelarna över stationsområdet så skapas bättre tillgänglighet och mobilitet.

Genom en förlängd glashall från den gamla stationen till en överdäckning av bangården i höjd med Drottningtorget så kan Malmö Central utvecklas till en modern mobilitetsnod med reseterminal, nya bostäder, fler arbetsplatser, hotell, gemensamma ytor och ett konst- och kulturhus i bästa möjliga läge.

I visionen Malmö Decklands tas den yta som finns ovan, och på befintlig mark, dessutom tillvara på ett hållbart sätt. Ingen jordbruksmark tas i anspråk, utan endast mark som idag består av järnvägsspår kommer att användas.


Med en bro för gående, cykel och fordon vid Drottningtorget och med en ny ramp från Slussen över bangården ökas tillgängligheten för av- och påstigande i den tänkta östra delen av den nya terminalen. En överbyggnad av stationsområdet stärker dessutom tillgänglighet och mobilitet både nord-syd och väst-öst mot Kirseberg och Värnhem.

- En överdäckning kan lösa många av de utmaningar och möjligheter som Malmö står inför, menar Henrik Fajerson, affärsutvecklingschef på Skanska. Förslaget har visats för Malmö stad som tycker det är mycket intressant. Detta kan bli en spännande följetong kring Malmös stadsutveckling de kommande åren.

En rapport för ett liknande överdäckningsprojekt av Stockholm C visar att varje nytt arbetstillfälle i stadskärnan genererar fem nya kringtjänster och arbetstillfällen i regionen. I förslaget ingår cirka 3 000 nya arbetstillfällen i centrala Malmö och det skulle i så fall generera cirka 15 000 nya arbetstillfällen i regionen totalt. Ett mycket viktigt bidrag till att fler människor får ett jobb och höjer Malmös och Skånes låga sysselsättningsgrad.

Läs mer här


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.