De är hållbarast i världen

22 oktober 2021

Castellums hållbarhetsarbete är ett internationellt vinnande koncept. Nyligen släpptes Global Real Estate Sustainability Benchmark, som för sjätte året i rad visar att Castellum är världsledare i hållbarhet inom kategorin kontor/industri med 95 poäng av 100 möjliga.

Bild: Anders Westgårdh
Bild: Anders Westgårdh

– Extra glädjande är att vi nu även rankas som världens mest hållbara projektutvecklare av kontor (med 99 poäng av 100). Det är ett tydligt kvitto på att vår strategi är rätt, att vi gör ett riktigt bra jobb och att fokus på hållbarhet är lönsamt, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

GRESB är ett internationellt benchmarkverktyg som mäter och utvärderar fastighetsbolags och fastighetsfonders hållbarhetsarbete. Totalt omfattas i år över 1 540 fastighetsbolag och fonder i 64 länder vilket täcker en stor del av den globalt listade fastighetssektorn. Dessa utvärderingar och analyser används av stora investerare för att utvärdera världens fastighetsbolag, bland annat de svenska AP-fonderna. 

Castellums framgångsrecept kan brytas ned i tre delar:

- Att de jobbar strukturerat, följer upp löpande och gör noggranna riskbedömningar. Hållbarhet är en del av bolagets kultur, prioriterad av såväl styrelse och ledning som hos chefer och medarbetare ute i verksamheten där de även involverar kunder och leverantörer i hållbarhetsarbetet.

- Att hållbarhet är integrerat både i det löpande arbetet och i de större projekten. Det handlar bland annat om energieffektivisering, mångfald, hållbarhetsprogram för alla investeringar vilket också inkluderar att planera för solceller på samtliga byggnader.

- Att bolagets hållbarhetsmål är kopplade till de globala målen och till hela branschens hållbarhetsutmaningar. De har som ett av de första fastighetsbolagen i världen antagit färdplaner med tydliga steg för att nå netto-noll koldioxidutsläpp senast år 2030 i hela värdekedjan.

– Det är alltid trevligt att vinna men framgångarna i GRESB väger extra tungt. Själv ser jag varje enskild hållbarhetssatsning som ett viktigt och nödvändigt steg för att klara Parisavtalets mål om att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5°C och bidra till ett mer hållbart samhälle som håller sig inom de planetära gränserna, säger Filip Elland.

Bland Castellums aktuella hållbarhetsprojekt kan nämnas den nyligen byggstartade kontorsfastigheten Inifinity i Stockholm som är Castellums första projekt där bolaget applicerar sin färdplan mot klimatneutralitet och med klimatsmarta val i grundläggning med betong och stål reducerar klimatutsläppen med upp till 30 %. Ett annat av Castellums hållbara projekt är världens första klimatneutrala polisbyggnad som byggs i Örebro helt i trä och som certifieras enligt NollCO2 med mål att uppnå nettonoll klimatpåverkan under livscykeln. I somras blev de också först i Skandinavien att ingå partnerskap med the WELL Institute och påbörja portföljcertifiering enligt WELL som fokuserar på hälsa och välbefinnande hos de som jobbar i byggnaderna, och deras solcellsprogram med målet att bygga 100 större solcellsanläggningar till 2025 har redan nått halvvägs.

Det är ett tydligt kvitto på att vår strategi är rätt, att vi gör ett riktigt bra jobb och att fokus på hållbarhet är lönsamt,

Sen 2007 har Castellum minskat energianvändningen per kvm med 35 %. Samtidigt har de samma period minskat utsläppen per kvm med 80 % inom fastighetsförvaltningen. Idag är energianvändningen per kvm 46 % lägre än branschgenomsnittet enligt Energimyndigheten. Detta sker genom välavvägda energiprojekt och investeringar som uppgår till över 100 mkr per år i effektiviseringsåtgärder.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.