25 000 kvm kontor vid Edison park

25 januari 2018

En ny detaljplan för norra delen av Ideonområdet i Lund skickas nu ut på samråd av byggnadsnämnden. Den möjliggör kontorsbyggnader med cirka 800-1 000 nya arbetsplatser och innehåller även möjlighet till service som restaurang eller fik.

Kontorshus Edison Park.jpg
Detaljplan för Forskaren 2 i Lund. Illustration Lunds kommun

Det är Castellum AB som önskar förtäta inom sin fastighet i norra delen av Ideonområdet i Lund.

– Vi är glada och stolta över att vi nu möjliggör 25 000 kvm ny kontorsyta i detta innovativa företagsområde. Även om Lund har goda förutsättningar är upp mot 1000 nya arbetsplatser ett värdefullt tillskott för Lund och Skånes arbetsmarknad, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

Befintligt ramprogram som utgångspunkt

Huvudidén med planen är att möjliggöra nya kontorsbyggnader på befintliga markparkeringar. Planarbetet har haft visionerna i befintligt ramprogram som utgångspunkt. Bland annat genom att skapa större målpunkter som binds samman, bidra till en blandning av funktioner och varierande arkitektur.

– Tanken är att den storskaliga bebyggelsestrukturen på Ideon ska brytas upp i mindre volymer med varierade höjder och takkonstruktioner, säger Christoffer Lindskov, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Ambitionen är att byggnaderna i den nya detaljplanen ska ha olika karaktärer för att bidra till en varierad miljö. Karaktärerna och identiteten skapas genom olika fasadmaterial, kulörer, takformer och variation i höjd.

Grön levande mötesplats

De nya entréerna placeras mot de allmänna gatorna och ett entrétorg planeras i fastighetens västra del i anslutning till huvudentrén för det befintliga kontorshuset, Edison park. Tanken är att torget ska bli en plats där flera stråk strålar samman. I det norra kontorshuset finns möjlighet för publika funktioner så som restaurang eller fik i markplan med syftet att skapa en attraktiv och levande mötesplats. Torgytan och förgårdsmarker inom fastigheten kommer att planteras och inredas. Tanken är att det ska finnas rikligt med träd och planteringar så att området ska upplevas som en grön och inbjudande plats.

De nya byggnaderna placeras så att en genomfartsgata kan anläggas mellan husen. Den kommer vara tillgänglig för bil men på de gående och cyklandes villkor. För att ytterligare främja hållbara transporter kopplas planens gång- och cykelvägar samman med befintligt nät så att du exempelvis enkelt kan ta dig till närliggande hållplatser.

Eftersom de nya byggnaderna planeras på befintliga parkeringsytor innehåller detaljplanen även ett parkeringshus på cirka sex våningar med plats för cirka 450 parkeringsplatser. Det planeras i fastighetens östra del vid E22:an och förväntas lösa befintligt och framtida parkeringsbehov.

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.