Tuffa tider väntar

22 mars 2023

2023 förväntas bli ett dystert år för hushållen och handeln. Året präglas av pessimism och effekterna av krig, hög inflation och oro består. Stigande levnadsomkostnader urholkar hushållens köpkraft och handlarna pressas av breda kostnadsökningar och köpsvaga konsumenter. Detaljhandelsförsäljningen mätt i fasta priser prognostiseras minska med 4,5 procent under året.

hui.jpg
Emma Hernell, VD på HUI Research. Foto: HUI Research

- Prognoserna för detaljhandeln pekar mot fortsatt tillväxt i löpande priser, men hushållens urholkade köpkraft påverkar utfallet och utvecklingen under året väntas vara helt prisdriven. Handlarna pressas dels av köpsvaga konsumenter som dragit åt svångremmen och anpassat sin ekonomi efter den tuffa situationen, dels av breda kostnadsökningar som gör det dyrare att driva butik. Det blåser kalla vindar i ekonomin och 2023 förväntas bli ett utmanande år för detaljhandeln, säger William Lindquist, analytiker på HUI Research.

Prognoserna för detaljhandeln pekar mot fortsatt tillväxt i löpande priser, men hushållens urholkade köpkraft påverkar utfallet och utvecklingen under året väntas vara helt prisdriven.

Den nedåtgående konjunkturen sätter sina spår på arbetsmarknaden. Varselsiffrorna var ovanligt höga i januari och det finns en överhängande risk för att dystrare tider är att vänta under de kommande månaderna. Detta kommer att slå hårt mot redan pressade konsumenter och handlare.

Detaljhandelns försäljning ökade med totalt 4,4 procent under 2022. Under prognosperioden spås en positiv försäljningsutveckling för detaljhandeln mätt i löpande priser. Prognosen för detaljhandeln 2023 revideras upp till 2,0 procent mätt i löpande priser och utvecklingen 2024 prognostiseras till 1,0 procent. Tillväxten förväntas även fortsatt drivas av prisökningar i dagligvaruhandeln. Prognosen för sällanköpsvaruhandeln är däremot negativ i såväl fasta som löpande priser.

- Rekordhög inflation, mångdubblade elpriser och högre boräntor har gjort det dyrt att leva. När konjunkturen nu viker nedåt och hushållen får mindre pengar kvar att röra sig med prioriterar konsumenterna bort viss typ av kapitalintensiv konsumtion. Samtidigt blir prisfrågan särskilt viktig. Att konsumenterna i högre utsträckning än tidigare sökte sig till lågprishandeln var tydligt under det föregående året, denna trend förväntas fortsätta även under 2023, säger Emma Hernell, VD på HUI Research.

Den ekonomiska aktiviteten minskar under 2023. Nedgången prognostiseras dock bli relativt kortvarig och nästa år väntas återigen positiva tillväxttal, om än relativt låga sett till den historiska tillväxttakten. Prognoserna för såväl BNP som hushållens konsumtion revideras ned till -1,6 procent respektive -2,5 procent för 2023. I takt med att konsumtionen och investeringsviljan avtar minskar den ekonomiska aktiviteten, vilket ligger till grund för den reviderade BNP-prognosen.

Källa: HUI 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.