Stark tro på egna verksamheten

10 februari 2020

Rapporten CEO Survey 2020 från revisions- och rådgivningsföretaget PwC, baserad på svar från företagsledare i hela världen, visar på en kraftig konjunkturinbromsning i världsekonomin framöver. Samtidigt tror många av vd:arna på ökade intäkter i det egna bolaget på både kort och lång sikt. Det som oroar globalt är ekonomisk instabilitet följt av regelbördor, handelskonflikter och de cyberhot som följer i den digitala utvecklingens spår. Undersökningen visar också att man förväntar sig stora regelförändringar framöver kring det digitala samhället och teknikjättarnas dominans. Allt fler företagsledare i världen ser även klimatfrågan som en möjlighet för att utveckla nya tjänster och produkter.

Bild: Pixabay

För 23:e året i rad har PwC släppt sin globala rapport CEO Survey i samband med World Economic Forum i Davos. I rapporten ger närmare 1 600 företagsledare från drygt 80 länder sin syn på världens och det egna bolagets utveckling inom en rad områden.

- Under 2020 ser världens företagsledare många utmaningar men också många möjligheter. Undersökningen visar utöver pessimism kring den globala tillväxten också på stor oro för ekonomisk instabilitet, regelbördor, handelskonflikter och cyberhot. Samtidigt fortsätter tron på det egna bolagets framtid att vara stark över hela världen, och miljöfrågan ses av många som en möjliggörare för tillväxt. Lägg därtill en stark tro på kommande politiska insatser för att bryta teknikjättarnas dominans och att fler funderar över sin privata digitala exponering så ser det närmaste året ut att bli väldigt intressant, säger Peter Nyllinge, vd PwC Sverige.

Tron på det egna bolagets framtid fortsätter att vara stark över hela världen, och miljöfrågan ses av många som en möjliggörare för tillväxt.

bra fart i egna verksamheten

Osäkerheten som visat sig i världsekonomin under 2019 avspeglar sig även i resultatet av CEO Survey 2020. Inte sedan finanskrisen för drygt tio år sedan har världens företagsledare varit så pessimistiska. 53 procent är av åsikten att den globala tillväxten kommer att minska under det kommande året medan endast 22 procent tror på en ökning. I Sverige är den negativa bilden än mer påtaglig där hela 72 procent tror på en minskad tillväxt, vilket är en fördubbling av förra årets siffra på 34 procent. Samtidigt är det enbart tio procent som tror på en ökning. Även i våra nordiska grannländer är pessimismen på liknande höga nivå (i genomsnitt 68 procent).

Samtidigt som det råder en negativ syn på den globala tillväxten så går många verksamheter fortfarande på högvarv. En klar majoritet av företagsledarna signalerar ett fortsatt positivt scenario när det gäller den egna verksamhetens utveckling. 73 procent av vd:arna globalt tror på ökade intäkter i det egna bolaget under det kommande året. I Sverige är optimismen på i princip samma nivå, där 72 procent ger samma svar.

Befintliga verksamheten ska stå för tillväxten

När företagsledarna anger de viktigaste aktiviteterna för att öka intäkterna under det kommande året, så är det tydligt att bolagen blickar inåt den egna organisationen och verksamheten. I topp tre hamnar nämligen områdena effektivisering av verksamheten som anges av 77 procent, organisk tillväxt (70 procent) och lansering av en ny produkt eller tjänst (60 procent). Att organisk tillväxt prioriteras högt blir även tydligt i frågan om synen på nyanställningar. Närmare hälften (49 procent) av vd:arna globalt signalerar att de tänker öka antalet medarbetare under det kommande året, vilket kan jämföras med de 22 procent som går i motsatt riktning och drar ner på personalstyrkan. Sverige går mot strömmen med betydligt mer försiktiga siffror, här hamnar resultaten ungefär i jämvikt mellan de 30 procent som anger anställningar och de 28 procent som istället förbereder sig för personalneddragningar under året.

- Det är naturligt att titta på och effektivisera den befintliga verksamheten när världsekonomin känns osäker i tider av handelskrig och ökad reglering. Organisk tillväxt, utveckling av medarbetare och nyanställningar blir då ett säkrare kort än exempelvis uppköp och sammanslagningar som tidigare år har varit populära verktyg för tillväxt, säger Peter Nyllinge.

Svenska vd:ar mindre oroade För mycket regler, så kallad överreglering, är fortsatt det största orosmomentet för företagsledare i världen, men hack i häl följer nu oro för handelskonflikter, som ökar med fyra procentenheter sedan fjolåret. Klättrar gör även osäkerheten när det gäller tillväxten i ekonomin (upp tio procentenheter) och cyberhoten (upp tre procentenheter). Generellt så är de svenska företagsledarna betydligt mindre oroade över de enskilda hoten och resultaten visar en tydlig minskning inom de flesta av områdena i förhållande till fjolåret.

När det gäller de tre orosområden som ökat mest så är skillnaderna stora mellan synen globalt och i Sverige. Till exempel så är det bara 17 procent av de svenska vd:arna som är mycket oroade över cyberhoten, det vill säga hälften så stor andel i jämförelse med det globala snittet. Även om den svenska oron är på en genomgående lägre nivå, så finns det ett specifikt område där de svenska vd:arna är lika oroliga som sina globala motsvarigheter. Det gäller fluktuation av växelkurs, där den svenska oron har ökat med fyra procentenheter sedan 2019.

Kinesiska vd:ar väljer bort USA

När företagsledarna världen över uttalar sig om sina tillväxtmarknader under de närmaste 12 månaderna är USA fortsatt nummer ett, men landet ligger nu en ynka procent före Kina. Handelskonflikten mellan USA och Kina har också kraftigt påverkat kinesiska vd:ars intresse av USA som tillväxtmarknad. 2018 såg 59 procent av Kinas företagsledare USA som en av sina tre största tillväxtmarknader, 2020 har siffran sjunkit dramatiskt till bara 11 procent. Samtidigt har Australien ökat kraftigt, då 45 procent av de kinesiska företagen ser till Australien som en topp tre-marknad för tillväxt jämfört med enbart nio procent för två år sedan.

Teknikjättarna ifrågasätts

71 procent av vd:arna ser framför sig mer av tvingande reglering av innehåll från politiska beslutsfattare. Samtidigt anger 68 procent att fler initiativ kommer att tas när det gäller att bryta upp de oligopolliknande positioner som ett fåtal stora teknikaktörer innehar. Än mer övertygade om den här utvecklingen är de svenska vd:arna, där så många som 75 procent tror att teknikjättarnas dominans kommer att utmanas från politiskt håll. Under det senaste året har närmare hälften av företagsledarna vidtagit åtgärder som minskar deras närvaro och spårbarhet i den digitala världen. Drygt var fjärde vd (26 procent) har till exempel raderat minst ett konto i sociala medier och nästan lika många (23 procent) har slutat att använda digitala assistenter som Siri, Alexa eller Google Assistant.

Klimatkrisen också en möjliggörare

Allt fler företagsledare menar att det finns tydliga uppsidor kopplade till arbetet med klimatfrågan. Hela 63 procent av vd:arna säger att initiativ inom klimatområdet kommer att leda till nya tjänster och produkter för den egna verksamheten. I Sverige är bilden än tydligare, där tre av fyra företagsledare ger samma svar. I jämförelse med läget för tio år sedan så har utvecklingen varit särskilt anmärkningsvärd i Kina, där klimatfrågan som möjliggörare har klättrat i raketfart. Från att bara två procent var helt övertygade om att det skulle skapa möjligheter i form av nya produkter och tjänster år 2010, så toppar nu Kina listan med närmare hälften av vd:arna som är helt övertygade om affärsnyttan av att arbeta med klimatfrågan.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.